• Phòng đào tạo: (028) 3895 1619 - (028) 7305 1619
  • Hotline: (028) 3930 7658 - (028) 3930 7698
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com


Bài thi READING TEST 01

28/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 02

27/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 03

26/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 04

25/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 05

24/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 06

23/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 07

22/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 08

21/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 09

20/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 10

19/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 11

18/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 12

17/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường