Kiến thức IELTS

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT: HOW DRAGON FRUIT NOODLE IS PRODUCED

Đề bài Band 8.5+ IELTS ĐA MINH With the rising ubiquity of dragon fruit which is packed with antioxidant agents and vitamin-C, numerous consumer goods have been produced from this tropical produce. It is unprecedented in history that the state-of-the-art world witnesses the advent of pitaya as a component for the mass production of instant […]

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: HISTORY (HỌC LỊCH SỬ ĐỂ HIỂU HIỆN TẠI)

TASK 2: Some people think that history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. Discuss both views and give your own opinions? General outline: Mở bài: Giới thiệu chủ đề và IELTS ĐA MINH đưa ra quan điểm cá nhân […]

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT: Stone Age (Thời đại đồ đá)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT  TASK 1: The diagram below shows the development of cutting tools in Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant BAND 6.0+ IELTS ĐA MINH – BAND 9.0 LEXICAL RESOURCES The provided illustrations delineate a comparative analysis of: các biểu […]

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: NEWSPAPERS OR MEDIA PLATFORM

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: ESSAY Task 2: Some people think that newspapers are the best way to get news. However, others believe that they can get news better through another media platform. Discuss both views and give your opinion. General outline: Mở bài: Giới thiệu chủ đề và IELTS ĐA MINH đưa ra quan […]

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT: Hot Air Balloon (Cấu tạo và cơ chế hoạt động của khinh khí cầu)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT Đề bài: Hot Air Balloon (Chủ đề: Cấu tạo và cơ chế hoạt động của khinh khí cầu) 1.General outline (Dàn ý chung) Introduction: Introduce the hot air balloon and provide an overview of the structure and operating mechanism of a hot air balloon. (Giới thiệu về khinh khí […]

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: The best way to reduce poverty in developing countries is by giving up to six years of free education, so that they can at least read, write and use numbers. Advantages/Disadvantages?

SERIES GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 ngày 12.08 vừa ra lò ĐA MINH EDITION 8.5++++++ Đề bài: The best way to reduce poverty in developing countries is by giving up to six years of free education, so that they can at least read, write and use numbers. Advantages/Disadvantages? Thầy cô IELTS Đa Minh đã rất […]

LESSON 01: IDEAL LIVING PLACES

Noun- Noun phrases: A high crime rate                                         : tỉ lệ phạm tội cao A large industrial city                                  : 1 thành phố công nghiệp lớn A pretty village                                            : 1 ngôi làng đẹp A quiet and suburban street                         : 1 con đường yên tĩnh thuộc ngoại ô A relaxed lifestyle                                        : 1 phong cách sống thư thái A tall apartment block                                 […]

LESSON 02: HUMAN BEING’S LIVES

Noun- Noun phrases: A compass                                                  : 1 cái la bàn A mountainous area                                    : 1 vùng núi non Account                                                      : tài khoản / bản kê khai Assassin                                                      : kẻ ám sát Benefit                                                        : lợi ích Bottle opener                                              : đồ mở nắp chai Bystander                                                   : người ngoài cuộc Chart /diagram /figure / graph/ flow chart  : biểu đồ / đồ thị / hình vẽ […]

LESSON 03: TRAVELLING BETWEEN PLACES

Noun- Noun phrases: A fully charged battery                              : 1 cục pin được sạc đầy A navigation system                                   : 1 hệ thống định hướng A tiny amount of st                                    : 1 số lượng nhỏ cái gì A unique feature                                         : 1 nét độc đáo, độc nhất Alternative way of                                     : cách thay thế của cái gì Average                                                      : mức trung bình […]

LESSON 04: LEADING-EDGE TECHNOLOGY

Noun- Noun phrases: a calculator                                                 : 1 máy tính a complete surprise                                       : 1 sự ngạc nhiên hoàn toàn a digital recorder                                          : 1 máy ghi âm kỹ thuật số a number of + N                                         : 1 số lượng cái gì a particular purpose                                      : 1 mục tiêu rõ ràng / cụ thể a teacher of interior design                          : 1 […]

LESSON 05: THE WILD WORLD

Noun- Noun phrases: (As a result of) pesticides                               : vì hậu quả của thuốc trừ sâu,… (On) the coast and in the sea                            : ở vùng duyên hải và trên biển A brilliant movement                                        : 1 sự di chuyển thông minh A hostile environment                                      : 1 môi trường bất lợi A re-creation of a new species of (dinosaur)  : 1 sự tái tạo 1 loài (khủng long) mới […]

LESSON 06: GROWING UP

Noun- Noun phrases: A change of job                                                      : 1 sự thay đổi của công việc A criterion => Criteria                                            : 1 tiêu chuẩn => những tiêu chuẩn A great achievement                                               : 1 thành tựu tuyệt vời A long car journey                                                  : 1 chuyến hành trình dài bằng xe hơi A professional footballer                                        : 1 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp A vital […]