CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG SENTENCE / SUMMARY COMPLETION HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS LISTENING

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG SENTENCE / SUMMARY COMPLETION HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Cấu trúc các phần thi nghe IELTS

Các loại câu hỏi trong bài thi nghe IELTS

Các chủ đề xuất hiện trong bài thi nghe IELTS

 

1/ Mô tả dạng bài thi dạng SENTENCE / SUMMARY COMPLETION

-Bài thi nghe IELTS dạng “Hoàn thành câu / bài tóm tắt” thường xuất hiện trong các SECTION còn lại vì có độ khó tương đối cao hơn so với SECTION 01. Thông thường cũng sẽ có dạng đối thoại giữa 02 đối tượng trong một bối cảnh cụ thể nếu ở SECTION 02-03 hoặc chỉ có 01 người nói trong bài lecture nếu ở SECTION 04. Người nghe được yêu cầu điền các thông tin vào một loạt câu hoặc bài tóm tắt có sẵn các thông tin khác kèm theo. Bài tóm tắt có tựa bài và các phần tiêu đề phụ đối với bài tóm tắt dài hoặc chỉ có tựa bài đối với bài tóm tắt ngắn.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài hoàn thành câu hoặc đoạn tóm tắt này nhằm kiểm tra khả năng hiểu nội dung tổng thể và các thông tin chính yếu hơn là các chi tiết cụ thể và việc nhận ra các từ vựng và nghĩa của chúng trong bài.

– Người nghe cần có kỹ năng xác định đúng các thông tin chính là mấu chốt để truyền đạt toàn bộ nội dung của bài nghe và và kỹ năng phát hiện các cụm paraphrase trong bài phù hợp với đáp án cũng như có khả năng paraphrase các từ cần điền vào chỗ trống phù hợp với mạch văn.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS LISTENING dạng SENTENCE / SUMMARY COMPLETION HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, các yêu cầu về số từ tối đa như “NO MORE THAN THREE WORDS”, và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Nghe kỹ câu giới thiệu trước khi vào bài để xác định nội dung chính của bài nói nhằm định hướng các nội dung sẽ nghe giúp dễ tập trung hơn.

– Đọc kỹ tựa bài tóm tắt và các tiêu đề phụ nếu có để nắm dàn ý chi tiết của bài tóm tắt cần điền cũng như khi nào sẽ xuất hiện các nội dung chi tiết cho đáp án.

– Đọc lướt các key words trong từng câu trước và sau chỗ trống cần điền và xác định từ loại và dự đoán trước nội dung sẽ nghe cho chỗ trống và bám sát các ý chính của các câu trong bài để tránh lạc mất nội dung gây mất kiểm soát và dễ phát hiện ra các phần paraphrase cho đáp án trong bài nghe.

– Viết đáp án vào chỗ trống trong quyển đề thi ngay khi phát hiện ra.

– Sau khi kết thúc hết các phần nghe, đặc biệt đối với dạng bài nghe tóm tắt này cần kiểm tra kỹ các đáp án đã điền vào về ngữ pháp và chính tả cho hoàn toàn phù hợp với mạch văn, ý nghĩa và thỏa mãn yêu cầu về số từ giới hạn.

– Kiểm tra các thông tin đặc biệt là tên riêng, tên địa danh, ngày tháng, mã số để viết hoa cho phù hợp.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS LISTENING SENTENCE / SUMMARY COMPLETION

– Trong dạng bài này, các đáp án có thể xuất hiện không hoàn toàn theo thứ tự, vì vậy thí sinh cần nắm rõ các ý chính và key words trong cả mạch văn và điền ngay đáp án khi vừa phát hiện được để tranh thủ thời gian cho câu kế tiếp.

– Chú ý vào số từ tối đa cho phép và không nên viết thừa các từ như mạo từ (a,an,the) và các động từ trợ (can, be…)

– Khi phát hiện ra đáp án trong bài nghe nhưng từ loại không phù hợp thì chỉ cần đổi lại từ loại của từ đó cho phù hợp.

 

5/ Luyện tập dạng bài nghe IELTS Sentence / Summary Completion và Đáp án.

 

*SENTENCE COMPLETION QUESTION:

– Complete the sentences below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Questions 21-25

The name of the assignment is ‘Museums – their 21………………..

The number one problem with local museums is that they are 22……….…………

The purpose of the museum shop is to 23……………..…

The boat was 24…………….…. years old.

The 25……………….. are dark.

 

– File audio:  3 SENTENCE COMPLETION

 

*SUMMARY COMPLETION QUESTION:

 

 

Chloe started the psychology course in the 5…………….. year. Previously she studied law. She enjoyed studying the 6…………….. branch of that subject. The worst thing was having to remember lots of 7……………… She found 8…………….. especially technical. She did not enjoy spending her time reading about 9…………….. in the library. The part of the psychology course she likes best is experimental psychology, because it involves 10…………….. activities.

 

 

– File audio:  3 SUMMARY COMPLETION

 

*Đáp án: Sentence completion:

 

21    costs and benefits

22    small

23    raise money

24    (about) 100

25    (display) cabinets

 

*Tape script:

Anne   Hello Tom!

Tom    Hello Anne!

Anne   What have you been doing?

Tom    Oh, just sitting around, catching up with some reading.

Anne   I’ve had a great time.

You know we’re doing this assignment on, what is it?

Tom    ‘Museums – their costs and benefits.’

Anne   That’s right. Well, I’ve been to the Sandgate Museum. It was really good. These local museums are really interesting because they connect people with the history of one special place. We all know about kings and emperors and battles and wars, but local museums tell us about the everyday lives of ordinary people and that’s why they are so important.

Tom    I’m not so sure about that. I think they are of interest but they’re so small that they can’t give a true picture. They do their best.

Anne   I don’t really agree. They do give a true picture, but perhaps not a full picture. It’s the truth but not the whole truth.

Tom    I think the smallness is the number one problem. Because they’re small and local they attract few visitors. That’s why they have so little money. And because they have little money they can’t buy or maintain many really interesting exhibits. As a result, the shop is almost as big as the museum to try to raise money by selling souvenirs, postcards, sweets and so on.

Anne   I think they find it difficult, but not impossible. And don’t forget, they get a lot of their exhibits free from local people. There was this boat, for example, that was fantastic!

Tom    Really? What was that?

Anne   There was a massive fishing boat, a real one, about 100 years old, and you could walk on it, and get the feeling of what fishing in those days was really like.

Tom    Sounds quite good. But I’ve always found that these kinds of museums are a bit dingy. For example, the display cabinets are so dark that you can hardly see the exhibits, and the labels are sometimes difficult to read…

 

*Đáp án: Summary completion

5      second

6      criminal

7      rules and exceptions

8      international trade

9      famous cases

10    practical

 

*Tape script:

Chloe I started psychology in the second year – which is where I am now.

Bill      Lucky you.

Chloe I’m not so sure. I’ve missed out on a lot of the basic stuff like that, and I will have to catch up in my own time. So I’m relying on you!

Bill      Oh yes, I remember. What did you study before you changed?

Chloe I studied law.

Bill      Why didn’t you continue?

Chloe I found some of the subjects interesting enough – in fact, the criminal area was fascinating in general. But a lot of the law is very technical. It’s full of little details, which can be very difficult to understand. And I’ve got a terrible memory too. I could never get all the rules and exceptions into my head. My number one hate really was international trade which was a minefield of rules and exceptions – in fact I think it was a complete nightmare!

Bill      But law is such a popular subject – lots of people would like to study it.

Chloe I’m sure they would, but they often don’t realize that it’s very book-based. You spend most of your time reading about famous cases sitting in a stuffy library and very occasionally you get out – to a lecture, or maybe a seminar!

Bill      What do you find that’s better about psychology?

Chloe Most of all I like the experimental psychology we have to study. This involves doing something, so it’s practical, and with any luck you can make a small – OK very small contribution to knowledge. And it is so useful in many careers, for example, business, commerce, education …

Bill      Law is too, you know.

Chloe Yes, but the training is so long. You have to spend at least another two years on a professional practice course before you can start working. No, I’m happy with psychology.

Bill      Well, as a psychology student, too, I must say I agree with absolutely everything you’ve said, of course …

 

                                                                         Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *