CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG “SUMMARY COMPLETION” HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS READING ACADEMIC MODULE

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG “SUMMARY COMPLETION” HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF PASSAGE MAIN POINTS” hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng “YES/ NO/ NOT GIVEN” hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF WRITER’S VIEWPOINT” hiệu quả

1/ Mô tả dạng bài thi dạng “SUMMARY COMPLETION”

– Dạng bài này thuộc “Nhóm câu hỏi tóm tắt nội dung (Summary completion question)”.

– Bài thi đọc hiểu IELTS học thuật dạng “Điền vào chố trống để hoàn thành bài tóm tắt” rất thường xuất hiện trong bài thi đọc hiểu IELTS học thuật và được coi là 01 trong các dạng đề thi chủ lực không thể thiếu cho tất cả các bài thi đọc hiểu IELTS. Đây là loại câu hỏi có độ khó trung bình vì các thông tin cần điền đều có các key words rõ ràng trước và sau chỗ trống cùng với các ý chính trong câu có sẵn khiến cho các đáp án khá dễ tìm nhưng sẽ khá mất thời gian cho loại câu này.

– Loại đề này có ba dạng:

+ Dạng 01: bài tóm tắt nội dung 01 đoạn cụ thể nào đó trong bài đọc.

+ Dạng 02: bài tóm tắt khái quát một phần của toàn bài đọc, có thể gồm 02 hoặc 03 đoạn liên tiếp nhau.

+ Dạng 02: bài tóm tắt tổng kết toàn bộ ý chính của bài đọc, có nghĩa là gồm thông tin chính của tất cả các đoạn trong bài gộp lại.

– Trong loại đề thi này, thứ tự các chỗ trống cần điền và thứ tự các nội dung trả lời trong bài đọc sẽ được xắp xếp theo thứ tự tương đồng nhau.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng hiểu rõ nội dung chính trong từng câu trong bài tóm tắt và xác nhận được các nội dung chi tiết cần điền có liên quan đến các nội dung chính này và hiểu được các thông tin chi tiết trong bài đọc tương ứng để điền đáp án phù hợp. Đề thi thường tập trung vào các thông tin và dữ liệu chi tiết (facts and details) trong bài đọc.

– Thí sinh cần có kỹ năng xác định đúng các key words trong từng câu trong bài tóm tắt và các từ chính trước và sau chỗ trống cần điền, tìm nhanh được các key words này trong bài đọc và các từ có liên quan với các key words này giúp xác định đúng thông itn điền vào chỗ trống. Để viết được đáp án đúng, người đọc cần có kỹ năng nhận dạng đúng chức năng ngữ pháp và từ loại của nội dung cần tìm và chú ý số từ phù hợp với yêu cầu tối đa của đề bài.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS Reading Học thuật dạng “SUMMARY COMPLETION” HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, các yêu cầu về số từ tối đa như “NO MORE THAN THREE WORDS”, và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Về nội dung các từ cần điền: thông thường các đáp án sẽ được chọn từ các từ cụ thể trong bài đọc, tuy nhiên trong một số trường hợp để đảm bảo tính chính xác về ngữ pháp và thông tin (hoặc do đề yêu cầu) thí sinh phải paraphrase lại các từ hoặc cụm từ này thay vì dùng lại chính từ trong bài.

– Đọc kỹ tiêu đề bài tóm tắt để nắm ý chính của cả bài cũng như xác định vùng đọc hiểu trong cả bài đọc nếu là bài tóm tắt một phần bài đọc.

– Xác định các key words trước và sau chỗ trống cần điền, các key words còn lại trong câu giúp định hướng thông tin và xác định từ loại và dự đoán trước nội dung sẽ điền chỗ trống.

– Dự đoán trước các từ loại, chức năng ngữ pháp và ý tưởng về thông tin càn thiết cho chỗ trống.

– Scan bài đọc tìm vị trí các key words trong câu và bám sát các key words chi tiết trước và sau chỗ trống cần điền để phát hiện ra từ cần thiết chứa thông tin chi tiết thảo mãn đáp án.

*Gợi ý về vị trí xuất hiện đáp án trong bài đọc:

+ Nếu là bài tóm tắt lại một đoạn cụ thể trong bài đọc: tất cả các đáp án đều chỉ nằm trong đoạn này mà thôi.

+ Nếu là bài tóm tắt lại một phần bài đọc: thông tin trả lời sẽ nằm trong 02 hoặc 03 đoạn liên tiếp nhau về nội dung cần tóm tắt. Mỗi đoạn sẽ có vài đáp án theo thứ tự.

+ Nếu là bài tóm tắt lại toàn bộ bài đọc: thông tin trả lời sẽ được trích ra từ ý chính hoặc chi tiết quan trọng nhất của mỗi đoạn. Do đó, nhiều khả năng mỗi đoạn sẽ cho ta 01 đáp án cần tìm theo thứ tự.

– Kiểm tra các thông tin đặc biệt là tên riêng, tên địa danh, ngày tháng, số đếm, số thứ tự, mã số để viết hoa hoặc viết cho phù hợp và kiểm tra ngữ pháp của đáp án điền vào có hòa hợp với các từ xung quanh và các thành phần chủ ngữ vị ngữ trong câu không.

– Viết đáp án vào chỗ trống trong quyển đề thi ngay khi phát hiện ra.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS Academic Reading “SUMMARY COMPLETION” 

– Dù đây là dạng bài thi đọc hiểu IELTS có độ khó trung bình nhưng các sai sót do thiếu cẩn trọng vẫn xảy ra làm cho thí sinh mất điểm như:

  • Điền thừa số từ được yêu cầu.
  • Đáp án là danh từ đếm được phải ở số nhiều nhưng thí sinh lại viết ở số ít.
  • Đáp án sai dạng từ như thay vì điền danh động từ V.ing thì thí sinh lại điền Verb.
  • Điền một đáp án chẳng liên quan gì đến nội dung chi tiết cần điền do xác định sai thông tin yêu cầu của chỗ trống.

5/ Luyện tập dạng bài đọc hiểu IELTS academic “Summary completion” và đáp án.
SIMULATION QUESTION:

 

The Dollar-a-Year Man

How John Lomax set out to record American folk music

A In the early 1930s, folklorist, platform lecturer, college professor and former banker John Avery Lomax was trying to recapture a sense of direction for his life. For two decades he had enjoyed a national reputation for his pioneering work in collecting and studying American folk songs; no less a figure than President Theodore Roosevelt had admired his work, and had written a letter of support for him as he sought grants for his research. He had always dreamed of finding a way of making a living by doing the thing he loved best, collecting folk songs, but he was now beginning to wonder if he would ever realise that dream.

B Lomax wanted to embark on a nationwide collecting project, resulting in as many as four volumes, and ‘complete the rehabilitation of the American folk-song’. Eventually this was modified to where he envisioned a single book tentatively called American Ballads and Folk Sojigs, designed to survey the whole field. It called for first¬hand field collecting, and would especially focus on the neglected area of black folk music.

C In 1932, Lomax travelled to New York, and stopped in to see a man named H.S. Latham of the Macmillan Company. He informally outlined his plan to Latham, and read him the text of an earthy African American blues ballad called ‘Ida Red’. Latham was impressed, and two days later Lomax had a contract, a small check to bind it, and an agreement to deliver the manuscript about one year later. The spring of 1932 began to look more green, lush and full of promise.

D Lomax immediately set to work. He travelled to libraries at Harvard, the Library of Congress, Brown University and elsewhere in order to explore unpublished song collections and to canvas the folk song books published over the past ten years. During his stay in Washington, D.C., Lomax became friendly with Carl Engel, Music Division chief of the Library of Congress. Engel felt that Lomax had the necessary background and energy to someday direct the Archive of Folk Song. Through funds provided by the Council of Learned Societies and the Library of Congress, Lomax ordered a state-of-the-art portable recording machine. More importantly, the Library of Congress agreed to furnish blank records and to lend their name to his collecting; Lomax simply had to agree to deposit the completed records at the Library of Congress. He did so without hesitation. On July 15, 1933, Lomax was appointed an ‘honorary consultant’ for a dollar a year.

E Together with his eighteen-year-old son Alan, he began a great adventure to collect songs for American Ballads and Folk Songs, a task that was to last for many months. Lomax’s library research had reinforced his belief that a dearth of black folk song material existed in printed collections. This fact, along with his early appreciation of African American folk culture, led Lomax to decide that black folk music from rural are as should be the primary focus. This bold determination resulted in the first major trip in the United States to capture black folk music in the field. In order to fulfill their quest, the two men concentrated on sections of the South with a high percentage of blacks. They also pinpointed laboring camps, particularly lumber camps, which employed blacks almost exclusively. But as they went along, prisons and penitentiaries also emerged as a focal point for research.

F The recordings made by the Lomaxes had historical significance. The whole idea of using a phonograph to preserve authentic folk music was still fairly new. Most of John Lomax’s peers were involved in collecting- songs the classic way: taking both words and melody down by hand, asking the singer to perform the song over and over until the collector had ‘caught’ it on paper. John Lomax sensed at once the limitations of this kind of method, especially when getting songs from African-American singers, whose quarter tones, blue notes and complex timing often frustrated white musicians trying to transcribe them with European notation systems.

The whole concept of field recordings was, in 1933 and still is today, radically different from the popular notion of recording. Field recordings are not intended as commercial products, but as attempts at cultural preservation. There is no profit motive, nor any desire to make the singer a ‘star’. As have hundreds of folk song collectors after him, John Lomax had to persuade his singers to perform, to explain to them why their songs were important, and to convince the various authorities – the wardens, the trusties, the bureaucrats – that this was serious, worthwhile work. He faced the moral problem of how to safeguard the records and the rights of the singers – a problem he solved in this instance by donating the discs to the Library of Congress. He had to overcome the technical problems involved in recording outside a studio; one always hoped for quiet, with no doors slamming or alarms going off, but it was always a risk. His new state-of-the-art recording machine sported a new microphone designed by NBC, but there were no wind baffles to help reduce the noise when recording outside. Lomax learned how to balance sound, where to place microphones, how to work echoes and walls, and soon was a skilled recordist.

 

Questions 1-5

Complete the summary below

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer

Write your answer in boxes 1-5 on your answer sheet

 

JOHN LOMAX’S

P R O J E C T

Lomax began the research for this project by looking at 1………………that were not available in book form, as well as at certain books. While he was doing this research, he met someone who ran a department at the 2………………Washington. As a result of this contact, he was provided with the very latest kind of 3………………for his project.

Lomax believed that the places he should concentrate on were 4………………in the South of the US. While he and his son were on their trip, the added 5………………as places where they could find what they were looking for.

 

ANSWER KEY

 

Q. ANSWER EXPLANATION
01 song collections – Đoạn D, câu 02: “He travelled to libraries at Harvard, the Library of Congress, Brown University and elsewhere in order to explore unpublished song collections and to canvas the folk song books published over the past ten years.”
02 Library of Congress – Đoạn D, câu 03: “During his stay in Washington, D.C., Lomax became friendly with Carl Engel, Music Division chief of the Library of Congress.”
03 portable recording machine – Đoạn D, câu 05: “Through funds provided by the Council of Learned Societies and the Library of Congress, Lomax ordered a state-of-the-art portable recording machine.”
04 rural areas – Đoạn E, câu 03: “This fact, along with his early appreciation of African American folk culture, led Lomax to decide that black folk music from rural are as should be the primary focus.”
05 prisons and penitentiaries – Đoạn E, câu cuối: “But as they went along, prisons and penitentiaries also emerged as a focal point for research.”

 

Chúc các em có kết quả thi như ý!

IELTS Đa Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính: 815 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM (đoạn Việt Nam Quốc Tự, gần Kỳ Hoà)

Chi nhánh 1: 79 Nguyễn Oanh , phường 10 , Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline Phòng đào tạo: 028 73051619

Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

Website: ieltsdaminh.edu.vn

DMCA.com Protection Status

KHÓA HỌC IELTS

IELTS nền tảng

IELTS trung cấp

IELTS cường độ cao

IELTS nâng cao

IELTS cấp tốc định cư

IELTS cấp tốc du học

IELTS cấp tốc học sinh sinh viên

FANPAGE