CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG TABLE/ FLOW CHART COMPLETION HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS LISTENING:

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG TABLE/ FLOW CHART COMPLETION HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng FORM/NOTE COMPLETION hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (PICKING FROM A LIST) hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng SHORT ANSWER QUESTIONS hiệu quả

1/ Mô tả dạng bài thi dạng TABLE/FLOW CHART COMPLETION

-Bài thi nghe IELTS dạng “Hoàn thành table/ flow chart” thường xuất hiện trong SECTION 01 hoặc đôi khi SECTION 02. Thông thường cũng sẽ có dạng đối thoại giữa 02 đối tượng trong một bối cảnh cụ thể. Người nghe được yêu cầu điền các thông tin vào một bảng tóm tắt có sẵn các thông tin khác kèm theo. Các tiêu đề ở dòng và cột đóng vai trò như một dàn ý chi tiết để người nghe dễ dàng theo dõi các vị trí câu hỏi và nội dung thông tin cần điền.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng hiểu và bám sát dàn ý chi tiết và các nhận ra các thông tin đặc biệt trong cuộc đối thoại như giá cả, đặc điểm thuận lợi, bất lợi, thời gian, nơi chốn, số thứ tự, số đếm và kể cả các thông tin khác nữa.

– Người nghe cần có kỹ năng xác định đúng các thông tin chính là dàn ý của bài nghe và các nội dung chi tiết cần điền vào chỗ trống phù hợp với dàn ý và kỹ năng phát hiện các cụm paraphrase trong bài phù hợp với đáp án.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS LISTENING dạng TABLE / FLOW CHART COMPLETION HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, các yêu cầu về số từ tối đa như “NO MORE THAN THREE WORDS”, và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Nghe kỹ câu giới thiệu trước khi vào bài để xác định nội dung chính của cuộc hội thoại nhằm định hướng các nội dung sẽ nghe giúp dễ tập trung hơn.

– Đọc kỹ các tiêu đề ở dòng và cột để nắm dàn ý chi tiết bảng cần điền cũng như khi nào sẽ xuất hiện các nội dung chi tiết cho đáp án.

– Đọc các key words trước và sau chỗ trống cần điền và xác định từ loại và dự đoán trước nội dung sẽ nghe cho chỗ trống và bám sát dàn ý và các key words này để phát hiện ra các phần paraphrase cho đáp án.

– Viết đáp án vào chỗ trống trong quyển đề thi ngay khi phát hiện ra.

– Cố gắng tập trung vào trả lời ít nhất 02 câu hỏi mỗi lần để tránh lạc mất vị trí trong bài nghe gây ảnh hưởng đến tất cả các câu sau.

– Kiểm tra các thông tin đặc biệt là tên riêng, tên địa danh, ngày tháng, mã số để viết hoa cho phù hợp.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS LISTENING TABLE / FLOW CHART COMPLETION

– Trong dạng bài này, các đáp án có thể xuất hiện ngay liền sau một đáp án trước đó, vì vậy thí sinh cần điền ngay đáp án khi vừa phát hiện được để tranh thủ thời gian cho câu kế tiếp.

– Chú ý vào số từ tối đa cho phép và không nên viết thừa các từ như mạo từ (a,an,the) và các động từ trợ (can, be…)

– Khi phát hiện ra đáp án trong bài nghe nhưng từ loại không phù hợp thì chỉ cần đổi lại từ loại của từ đó cho phù hợp.

 

5/ Luyện tập dạng bài nghe IELTS Table/Flow chart completion và Đáp án.

 

TABLE COMPLETION QUESTIONListen and answer the questions:

 

  Price now Main advantage Second advantage Length of guarantee Main disadvantage
Analogue radio Example:

………….

Cheap Excellent 3…………with expensive systems 4……….. Service will finish at some time
Digital radio 1 £……… 2 Lots of ………. Little or no interference 2 years 5 …………… is short

 

 

– File audio:  2 TABLE COMPLETION

 

FLOW CHART COMPLETION QUESTION: Listen and answer the questions

 

 

– File audio:  2 FLOW CHART COMPLETION

 

*Đáp án: Table completion

 

1   £95

2   stations

3   (sound) quality

4   1 year/one year

5   battery life

 

*Tape script:

Customer   I’m interested in buying a radio. Can you help me?

Assistant    Yes, of course. As you can see, we have this analogue radio on special offer today for £29.99. They are normally £35. We’ve also got a much more modern range of digital radios these are over here.

Customer   Oh yes? What are they?

Assistant    They’re the new technology. This one, for example, sells at £95. The analogue radios are looking a bit old-fashioned now.

Customer   Are they? What’s so good about these new ones?

Assistant    Well, the main advantage with the analogue ones is, of course, cheapness, but the main advantage with the digital ones is the number and variety of stations you can get hundreds of them. All kinds of stations, playing music – rock, pop, classical, everything in fact, as well as news, current affairs, comedy … all sorts.

Customer   What about the sound quality?

Assistant    The quality is very good. Under certain circumstances, you can get amazing sound quality with analogue, but this is usually with very expensive radios which would normally be part of a hi-fi sound system – we have lots of those on the third floor if you’re interested. The second great thing about digital is clarity: you get no interference, well, less interference than with analogue. You get a very clear and clean sound.

Customer   Well, I want a radio for the flat I share with three other friends of mine.

Assistant    Well, you want something that will last. The analogues come with a one-year guarantee but the digitals have a two-year guarantee which is extendable to three years if you pay an extra £26. The main disadvantage with analogue is that it will be turned off in a few years – we don’t  know exactly when, but sometime.

Customer   But what about the batteries – I’ve heard that they use a lot of batteries.

Assistant    That probably is the one disadvantage of the digital radios. The battery life is not very long, but they all come with rechargeable batteries,  which really solves the problem.

 

           *Đáp án: Flow chart completion

1   repair centre

2   (an) estimate

3   agree

4   collect

5   3/three

 

*Tape script:

Assistant    Good morning madam. Can I help you?

Customer   Yes, please. I bought this bread making machine from you quite a while ago and it doesn’t work.

Assistant    I see. That’s unusual. These breadmakers are usually very reliable. You didn’t over-fill it, did you? Or put too much water in the  mix – those are two reasons for malfunction we often hear of.

Customer   No. Certainly not. I had it working for quite a while and then it stopped working. It doesn’t do anything now.

Assistant    I see. That sounds like a fault in the machine.

Customer   Yes. I wonder if you can do anything about it for me.

Assistant    Well, that depends. If it is inside the guarantee period we can help you. Otherwise, it will be more difficult.

Customer   Let me see. I have the receipt here. I bought it in – it was some time ago – the receipt says, … in February last year.

Assistant    February. Well, unfortunately that means it is outside the warranty period. In that case, I’ll get you a form which you can fill in and we’ll see what we can do.

Customer   Well, what can you do, do you think?

Assistant    Well, as I say, if you fill in this form, we can send away the bread maker to be mended. It goes off to a repair centre.

Customer   Oh good. What happens then?

Assistant    Then, we don’t get an exact costing, but we will get back an estimate of how much it will cost and how long it will take.

Customer   I see. And do you think it will be expensive?

Assistant    Well, it won’t be cheap. There will be labour and parts to think about and also the postage and packing costs.

Customer And we don’t know how much they will be?

Assistant    Not yet. But when you get the estimate, you’ve got two options, obviously. If you agree, you can go ahead. Or if you don’t, you can say, ‘No, it’s too expensive’. It’s your decision entirely whether you agree.

Customer   And if I go ahead?

Assistant    Then we arrange the repair. We don’t have much stock room, so when it is done what we’ll have to do is arrange a time for you to collect it from us.

Customer   All right, that’s what I’ll do.

Assistant    Just give me the receipt.

Customer   Here you are.

Assistant    Just a minute, madam. I thought you said you bought the bread maker in February.

Customer   That’s right. Here is the date. Two – twelve – oh six.

Assistant    I think there’s some mistake. In the UK, two twelve oh six is the second of December 2006.

Customer   Oh, of course. How stupid of me! Of course it is!

Assistant    So it’s inside the warranty period.

Customer   Oh great.

Assistant    That’s right. That’s much easier.

Customer   So, what can you do now?

Assistant    Very simple. You fill in this form, we replace the machine and return it to your home address within three days.

Customer   Well, that’s excellent.

 

Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *