• Phòng đào tạo: 028 73051619
  • Hotline: 028 73051619
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

UNIT 31: OTHER- THE OTHER/ OTHERS / ANOTHER

2018-05-16

OTHER- THE OTHER/ OTHERS / ANOTHER

Xem thêm các bài viết khác:

1/ Anothermột (người , vật) nào đó (ADJ / Pronoun)
- Số ít, dùng khi nói đến một đối tượng nào đó không xác định
Ex : This book is boring.Give me another book = Give me another

                                                         Adj  +    N                      Pro:O (đại từ làm O, không lặp lại “book”)
 

2/ Others: những (người , vật) khác (Adj / Pronoun)
- Số nhiều, dùng khi nói đến những đối tượng nào đó không xác định.
Ex : These books are boring. Give me other books = Give me others.
Chú ý : others = other + N số nhiều

 

3/ The other: (người , vật) còn lại (Pronoun)
- Số ít , xác định. 
Ex : I have two brothers. One is a doctor ; the other is a teacher.


4/ The others: những (người , vật) còn lại (Pronoun)
- Số nhiều, xác định.
Ex : I have 4 brothers. One is a doctor ; the others are gangster.

Chú ý : The others = The other + N số nhiều (xác định)
Ex : There are 5 books on the table. I don't like this book. I like the others = ( I like the other books )

 

Khi nói đến thời gian không xác định trong quá khứ:

The other day: một ngày nọ, hôm trước

The other morning : một bữa sáng nọ

 

Chúc các bạn học tốt!

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường