• Phòng đào tạo: (028) 3895 1619 - (028) 7305 1619
  • Hotline: (028) 3930 7658 - (028) 3930 7698
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

UNIT 32: CẤU TRÚC BIỂU ĐỒNG TÌNH – KHÔNG CÒN …NỮA

2018-05-16

CẤU TRÚC BIỂU ĐỒNG TÌNH – KHÔNG CÒN …NỮA

Xem thêm các bài viết khác:

A/ TOO – SO – EITHER – NEITHER 

- Too - so :  cũng vậy, câu biểu đồng tình khẳng định
Câu KĐ, S + V (V đặc biệt hay mượn trợ V), too  =  Câu KĐ, so + V (V đặc biệt hay mượn trợ V)+ S . 

Ex : am a gangster, so is he = I am a gangster , he is, too
       (Em là giang hồ, anh ấy cũng zậy)
       He likes Chii cat, so do I. =  He likes Chii cat, I do, too

       (Anh ấy mê mèo Chii, em cũng vậy )

- Neither - either : cũng không , câu biểu đồng tình phủ định.
Câu , neither V (như trên)+ S  = Câu , S + Vnot (như trên) + either
Ex : I don't like pig, neither does he  =  I don't like dogs, he does not either

       She wasn’t there last night, neither were they = She wasn’t there last night, they weren’t either.  

 

B/ NO LONGER/ NO MORE (không còn …nữa)

- Chỉ hành động bây giờ không còn xảy ra nữa.

- Vị trí trong câu: “no longer/ no more” đứng trước động từ thường , sau động từ “be” .
Ex : I no more smoke.

       Big Bear no longer sleeps.

       Mary is no more lazy.
 

- Các biến thể:
no longer/ no more = not …any longer/ not … any more . (NOT là hình thức phủ định V) , any longer/ any more đặt cuối câu.

Ex : * I no more smoke.

    = I don't smoke any more.

      * Big Bear no longer sleeps.
   = Big Bear doesn't sleep any longer.

      * Mary is no more lazy.
   = Mary isn't lazy any more.

 

Chúc các bạn học tốt!

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường