FORMAL WORDS AND INFORMAL EQUIVALENTS PART 03

ACADEMIC LANGUAGE FOR THE IELTS

SPEAKING AND WRITING EXAM

 FORMAL WORDS AND INFORMAL EQUIVALENTS

PART 03

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

Formal Word form Informal equivalent   Meaning
I
identical adj same giống nhau
ignore v neglect lờ đi, không để ý đến
impact v influence ảnh hưởng
implement v execute thực hiện đầy đủ, bổ sung
implicit(ly) adj total(ly) hoàn toàn, tuyệt đối
imply v mean ngụ ý, hàm ý
inclination n slope xu hướng, sự nghiêng, dốc
income n earning thu nhập
incompatible adj inappropriate, mismatched không tương thích
indicate v show cho thấy, chỉ ra
individual adj/n each cá nhân, mỗi cá thể
induce v cause, result in gây ra, xui khiến
inevitably adv necessarily nhất thiết, chắc chắn
infer v guess suy luận, đoán
infrastructure n framework cơ sở hạ tầng
inhibit v suppress ngăn chặn, kềm chế, cấm
initially adv first(ly)/ at the begining ban đầu
initiative adj opening / on the first step mở đầu, bắt đầu, khai tâm
innovation, initiative n creation, invention sự đổi mới, sáng tạo
insert v put in chèn vào
insights n wisdom, perception sự hiểu biết
inspection n check, audit, survey sự kiểm tra, thanh tra
instance n example ví dụ
instruction n direction sự chỉ dẫn
integration n consolidation, merge sự hòa nhập vào, tích hợp
integrity n unity, wholeness tính toàn vẹn
internal adj inner bên trong, nội bộ
interpretation n explaination sự giải thích
interval n separation khoảng cách (thời gian)
intervention n interference sự can thiệp
involve v associate liên quan đến
issue n problem vấn đề
item n things/stuffs đồ vật, thứ, món
J
job / profession n career, work nghề nghiệp
journal n paper, magazine báo, tạp chí
K
kingdom n empire/world/field vương quốc, đế chế/giới / lĩnh vực
L
lecture n speech, talk bài giảng, bài nói chuyện
liberal adj free tự do, rộng rãi, hào phóng
license n permit, certify sự cấp phép, bằng, chứng chỉ
likewise adv too, also, as well cũng, tương tự
link v associate, connect liên kết
M
maintain v keep giữ, duy trì
major, primary adj main chính, quan trọng
manipulate v control, manage điều khiển, kiểm soát
manual adj/n by hand thao tác bằng tay
marginal adj slight nhỏ, ít, không quan trọng
mature adj adult, ripe trưởng thành
medium adj average trung bình
minimal adj smallest, lowest thấp nhất, tối thiểu
minority n small, tiny amount of phần thiểu số
monitor v supervise giám sát
mutual adj common, shared chung cho nhiều người
N
network n net mạng lưới, hệ thống
nevertheless adv however tuy nhiên
nonetheless adv nevertheless, however tuy nhiên, dù sao
norm n standard chuẩn mực
O
obtain v get có được
obvious adj clear rõ ràng, hiển nhiên
occur v happen xảy ra
odd adj unpaired lẻ, ko bắt cặp, dư
ongoing adj proceeding đang diễn ra
option n choice sự lựa chọn
output n yield, product sản phẩm, đầu ra
oversea adj/adv abroad nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *