GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT: Hot Air Balloon (Cấu tạo và cơ chế hoạt động của khinh khí cầu)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT

Đề bài: Hot Air Balloon (Chủ đề: Cấu tạo và cơ chế hoạt động của khinh khí cầu)

1.General outline (Dàn ý chung)

Introduction: Introduce the hot air balloon and provide an overview of the structure and operating mechanism of a hot air balloon.

(Giới thiệu về khinh khí cầu và giới thiệu tổng quan về cấu trúc và cơ chế hoạt động của nó)

Body 1: Describe the detailed structure of a hot air balloon.

(Mô tả chi tiết cấu tạo của khinh khí cầu)

Body 2: Explain the mechanism of operation of a hot air balloon.

(Đưa ra cơ chế hoạt động của khinh khí cầu)

Conclusion: May or may not. (Có thể viết hoặc không)

2. Sample Report

English Version

6.0

IELTS ĐA MINH

The accompanying diagram provides a detailed insight into the operational principles of hot air balloons. Overall, the constituent parts of these impressive flying objects encompass the propane cylinder, burner, envelope, basket, skirt, and various control mechanisms. From the diagram, we can also explore the typical hot air balloon operation related to the circulation of hot air inside and cold air outside the hot air balloon.

Hot air balloon is composed of several crucial components. The envelope, constructed from panels and gores, acts as the structural fabric responsible for trapping warm air. Situated beneath the envelope is a small structure known as a skirt, which is attached to the basket by ropes. The basket which is attached from the envelope with ropes, functions as equipment storage. The propane cylinder serves as the source of fuel for the burner, where propane is mixed with air to produce flame. This flame heats the air within the envelope, making it lighter and less dense than the cooler air outside.

Regarding the function of hot air balloons, the difference between the lighter air inside and heavier air outside facilitate the balloon’s ascent and impart stability to the balloon’s flight . To regulate ascent and descent, hot air balloons are equipped with a parachute valve which is a self-sealing flap. The parachute valve allows for the controlled release of hot air, thereby regulating the balloon’s altitude.

Hot air balloons have fascinated individuals worldwide for their ability to soar gracefully through the sky. This diagram provided illustrates an in-depth understanding of the working principles of hot air balloons. By exploring the components and processes involved, including the propane cylinder, burner, envelope, basket, skirt and various control mechanisms, we can unravel the magic behind these majestic flying vessels.

Hot air balloons consist of several key elements. The envelope, made of panels and gores, serves as the fabric structure that traps the hot air. Beneath the envelope, a diminutive structure referred to as a skirt, is affixed to the basket through the utilization of a tether. The basket, suspended from the envelope with ropes, serves as the passenger and propane tanks.The propane cylinder fuels the burner, which mixes propane with air to create a flame. This flame heats the air inside the envelope, causing it to become lighter and less dense than the cooler air outside.

Regarding the operational mechanism of hot air balloons, the lighter hot air inside the envelope generates an upward force, enabling the balloon to ascend. On the other hand, the cooler air outside the envelope remains heavier, providing stability to the balloon’s flight. To control the ascent and descent, hot air balloons are equipped with a parachute valve which is a self-sealing flap. The parachute valve allows controlled release of hot air, regulating the balloon’s altitude. The self-sealing flap permits hot air to escape at a controlled rate, preventing excessive heating and maintaining a stable flight.

Hot air balloons operate on the principles of buoyancy, heat transfer, and control mechanisms. The propane-powered burner heats the air inside the envelope, creating a lighter-than-air environment. This buoyancy allows the balloon to ascend, while the controlled release of hot air and the manipulation of wind currents enable the pilot to control altitude and direction. Hot air balloons continue to capture the awe and imagination of individuals worldwide, providing a unique and enchanting mode of flight that showcases the marvels of science and engineering.

Vietnamese Version

6.0

IELTS ĐA MINH

Sơ đồ đi kèm cung cấp một cái nhìn chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các khinh khí cầu. Nhìn chung, các bộ phận cấu tạo của những phương tiện bay ấn tượng này bao gồm bình chứa propane, đèn đốt, lớp vỏ, giỏ, phần treo và các cơ chế điều khiển đa dạng. Từ sơ đồ, chúng ta cũng có thể khám phá về quá trình hoạt động tiêu biểu của khinh khí cầu liên quan đến sự tuần hoàn không khí nóng bên trong và không khí lạnh bên ngoài khinh khí cầu.

Khinh khí cầu bao gồm một số thành phần quan trọng. Lớp vỏ, được cấu tạo từ các tấm và “gores” (rãnh), là cấu trúc vải đóng vai trò làm cho không khí nóng không thoát ra. Dưới lớp vỏ là một cấu trúc nhỏ gọi là phần treo (skirt), được gắn vào khung treo bằng dây thừng. Khung treo được gắn với lớp vỏ bằng dây thừng có chức năng như nơi chứa thiết bị. Bình chứa propane là nguồn nhiên liệu cho đèn đốt, nơi propane được kết hợp với không khí để tạo ra ngọn lửa. Ngọn lửa này làm nóng không khí bên trong lớp vỏ, làm cho nó trở nên nhẹ hơn và loãng hơn so với không khí mát bên ngoài.

Liên quan đến vai trò hoạt động của khinh khí cầu, sự khác biệt giữa luồng không khí nhẹ bên trong và không khí nặng bên ngoài tạo điều kiện cho khinh khí cầu bay lên và giữ cho khinh khí cầu bay ổn định. Để điều chỉnh sự bay lên và sự bay xuống, các khinh khí cầu được trang bị một van dù -là một nắp tự đóng kín. Van dù cho phép kiểm soát việc giải phóng không khí nóng một cách kiểm soát, từ đó điều chỉnh độ cao của khinh khí cầu.

Khinh khí cầu đang thu hút sự quan tâm của mọi người trên khắp thế giới bởi khả năng lượn lờ đẹp mắt của chúng trên bầu trời. Sơ đồ cung cấp sau đây minh họa một hiểu biết chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các khinh khí cầu. Bằng cách khám phá các thành phần và quá trình liên quan, bao gồm bình chứa propane, đèn đốt, lớp vỏ, khung treo (giỏ), phần treo (skirt) và các cơ chế kiểm soát khác nhau, chúng ta có thể khám phá bí ẩn đằng sau những phương tiện bay mà mình mê muội.

Các khí cầu bao gồm một số yếu tố chính. Lớp vỏ, được làm bằng các tấm và các “gores” (rãnh), đóng vai trò như cấu trúc vải chứa không khí nóng. Dưới lớp vỏ, một cấu trúc nhỏ gọi là phần treo ‘skirt’, được dính vào khung treo (giỏ) thông qua việc sử dụng một dây thừng. Khung treo (giỏ) được treo lên từ lớp vỏ bằng dây thừng, là nơi chứa hành khách và bình chứa khí propane. Bình chứa propane cung cấp nhiên liệu cho đèn đốt, đèn đốt trộn propane với không khí để tạo ra ngọn lửa. Ngọn lửa này làm nóng không khí bên trong lớp vỏ, làm cho nó trở nên nhẹ hơn và loãng hơn so với luồng không khí mát ngoài trời.

Về cơ chế hoạt động của các khí cầu, không khí nóng nhẹ bên trong lớp vỏ tạo ra một lực đẩy lên cho phép khí cầu bay lên. Mặt khác, không khí mát bên ngoài lớp vỏ vẫn nặng hơn tạo sự ổn định cho chuyến bay của khí cầu. Để kiểm soát sự bay lên và bay xuống, các khí cầu được trang bị van dù -là một nắp tự đóng kín. Van dù cho phép việc giải phóng không khí nóng được kiểm soát, điều chỉnh độ cao của khí cầu. Nắp tự đóng kín cho phép không khí nóng thoát ra với tốc độ được kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nóng quá mức và duy trì việc bay ổn định.

Các khinh khí cầu hoạt động dựa trên các nguyên lý nâng hạt, truyền nhiệt và các cơ chế điều khiển. Đèn đốt chạy bằng propane làm nóng không khí bên trong lớp vỏ, tạo ra môi trường nhẹ hơn không khí. Sự nâng lên này cho phép khí cầu bay lên, trong khi việc giải phóng không khí nóng có kiểm soát và điều khiển dòng khí gió cho phép phi công kiểm soát độ cao và hướng đi của

3. Lexical Resources

  1. By exploring the components and processes involved: Bằng cách khám phá các thành phần và quá trình liên quan
  2. The fabric structure that traps the hot air: Cấu trúc vải chứa không khí nóng
  3. A diminutive structure: Cấu trúc nhỏ
  4. The utilization of a tether: Việc sử dụng một dây thừng
  5. The operational mechanism: Cơ chế hoạt động
  6. Generates an upward force: Tạo ra một lực đẩy lên
  7. Providing stability to the balloon’s flight: Tạo sự ổn định cho chuyến bay của khí cầu
  8. To control the ascent and descent: Để kiểm soát sự bay lên và bay xuống
  9. Regulating the balloon’s altitude: Điều chỉnh độ cao của khí cầu
  10. The principles of buoyancy: Nguyên lý nâng hạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *