GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT: Stone Age (Thời đại đồ đá)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 REPORT

 TASK 1: The diagram below shows the development of cutting tools in Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

BAND 6.0+

ENGLISH

The diagrams illustrate the evolution of the tool used for cutting in the Stone Age from Tool A (1.4 million years ago) to Tool B (0.8 million years ago). Overall, the latter version became noticeably larger in size and featured a more refined appearance.

It can be observed that Tool A had no clear shape with a large base tapering towards the top and measured at around 7 cm in length, 3 cm in width with a thickness of approximately 2.5 cm. From the side view, the edges appeared to be rough and blunt. Besides, the front and back views of this tool showed similar uneven surfaces that had many large random cuts.

In contrast, Tool B, after 0.6 million years, had a more defined teardrop shape and was significantly larger than tool A. Both the front and back views revealed that the edges of tool B were smoother, and the tip was sharper than its prior version, increasing the effectiveness of the cutting instrument. This latter version also had less surface roughness compared to the previous one.

VIETNAMESE

Các biểu đồ mô tả sự tiến hóa của công cụ cắt trong Thời ký Đá, từ Công cụ A (1.4 triệu năm trước) đến Công cụ B (0.8 triệu năm trước). Nhìn chung, phiên bản sau trở nên lớn hơn đáng kể về kích thước và có diện mạo tinh tế hơn.

Có thể quan sát rằng Công cụ A không có hình dạng rõ ràng, có một đáy lớn hẹp dần về phía đỉnh và có kích thước khoảng 7 cm chiều dài, 3 cm chiều rộng và độ dày khoảng 2.5 cm. Từ góc nhìn bên, các cạnh dường như gồ ghề và cùn. Ngoài ra, cả hai mặt trước và mặt sau của công cụ này có bề mặt không đều đặn tương tự, với nhiều vết cắt lớn ngẫu nhiên.

Ngược lại, sau 0.6 triệu năm, Công cụ B có một hình dạng hình nước mắt rõ ràng hơn và lớn hơn đáng kể so với Công cụ A. Cả mặt trước và mặt sau cho thấy các cạnh của Công cụ B nhẵn hơn, và đầu nhọn hơn so với phiên bản trước, tăng hiệu suất của công cụ cắt. Phiên bản sau này cũng có ít độ gồ ghề bề mặt hơn so với phiên bản trước.

IELTS ĐA MINH – BAND 9.0

ENGLISH

The provided illustrations delineate a comparative analysis of two distinct Stone Age cutting implements, denoted as Tool A and Tool B, with origins dating back to disparate epochs in human evolution, specifically 1.4 million and 0.8 million years ago, respectively. It is imperative to underscore that this temporal span of 0.6 million years had witnessed a discernible evolution in the characteristics of these implements, most notably manifesting in alterations pertaining to their dimensions, forms, and surface attributes.

The initial impression from the first figure is that Tool A appears to exhibit a rudimentary and austere design, reflective of limited craftsmanship. This artifact assumed an undefined shape, possessing a circular base that gradually tapers towards its apex, with the widest section positioned at its center, presumably to facilitate grip and manipulation. Tool A is recorded to possess dimensions, with a height and width encompassing approximately 7 and 3 centimeters, respectively, while its thickness falls within the range of 2 to 3 centimeters. A comprehensive examination of its anterior and posterior aspects revealed rough surfaces and jagged edges, with a rather blunt pointed end.

Subsequent to a temporal elapse of 600,000 years, it is apparent that this cutting tool has undergone a substantial transformation, attaining a refined appearance resembling a teardrop. In comparison with the previous version, Tool B exhibits an elongation of approximately 2 to 3 centimeters in both length and width whereas the thickness remained relatively unchanged. A meticulous inspection from diverse angles reveals that its surfaces have transcended their primitive ruggedness, now presenting smoother and more finely contoured edges, along with a notably pointed tip. This transformation implies an advanced utility in comparison to the antecedent.

It is intriguing to note that Tool A had experienced a remarkable transformation from a rudimentary object into an enhanced knife-like cutting implement over the course of 0.6 million years. This transformation underscores the adaptive capacities of early humans, delineating the trajectory of technological progress in the field of tool manufacture and utilization.

VIETNAMESE

Các biểu đồ cung cấp một phân tích so sánh giữa hai công cụ cắt Thời kỳ Đá, được gọi là Công cụ A và Công cụ B, có nguồn gốc từ hai thời kỳ khác biệt trong tiến hóa của con người, cụ thể là 1.4 triệu và 0.8 triệu năm trước đây. Cần phải nhấn mạnh rằng khoảng thời gian 0.6 triệu năm này đã chứng kiến sự tiến hoá rõ rệt về các đặc điểm của các công cụ này, đặc biệt là trong các biến đổi liên quan đến kích thước, hình dạng và đặc điểm bề mặt của chúng.

Ấn tượng ban đầu từ hình vẽ đầu tiên là Công cụ A dường như có một thiết kế nguyên thủy và đơn giản, thể hiện sự hạn chế trong khả năng thủ công. Hiện vật này có hình dạng không xác định mà có một đáy tròn và từ từ thu nhỏ về phía đỉnh của nó, với phần rộng nhất đặt ở giữa, có lẽ để dễ dàng cầm nắm và thao tác. Công cụ A được ghi nhận có kích thước, với chiều cao và chiều rộng tương ứng khoảng 7 và 3 centimet , trong khi độ dày của nó thuộc vào khoảng từ 2 đến 3 centimet. Một cuộc kiểm tra toàn diện các khía cạnh trước và sau của nó cho thấy hòn đá có bề mặt gồ ghề và các cạnh răng cưa, với một đầu có vẻ cùn.

Sau khoảng 600.000 năm trôi qua, rõ ràng thấy rằng công cụ này đã trải qua một sự biến đổi đáng kể, đạt được hình dạng tinh tế tương tự như một giọt nước mắt. So sánh với phiên bản trước đó, Công cụ B dài hơn khoảng từ 2 đến 3 centimet cả về chiều dài và chiều rộng, trong khi độ dày của công cụ không thay đổi nhiều. Một cuộc kiểm tra tỉ mỉ từ nhiều góc độ cho thấy rằng các bề mặt của nó đã vượt qua sự gồ ghề nguyên thủy, giờ đây có các cạnh nhẵn và tinh tế hơn, cùng với một đầu nhọn đáng kể. Sự biến đổi này ngụ ý về khả năng sử dụng cao cấp so với công cụ tiền nhiệm.

Thú vị khi nhận thấy rằng Công cụ A đã trải qua một sự biến đổi đáng kể, chuyển từ một vật nguyên thủy thành một công cụ cắt giống như con dao được cải tiến qua khoảng thời gian 0.6 triệu năm. Sự biến đổi này làm nổi bật khả năng thích ứng của con người sơ khai, phác hoạ quỹ đạo của sự tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng công cụ.

LEXICAL RESOURCES

The provided illustrations delineate a comparative analysis of: các biểu đồ cung cấp một phân tích so sánh giữa
Discernible evolution: sự tiến hóa rõ rệt
Most notably manifesting: đặc biệt là
A rudimentary and austere design: một thiết kế nguyên thủy và đơn giản
An undefined shape: hình dạng không xác định
With the widest section positioned at its center: với phần rộng nhất đặt ở giữa
To facilitate grip and manipulation: để dễ dàng cầm nắm và thao tác
Rough surfaces and jagged edges: hòn đá có bề mặt gồ ghề và các cạnh răng cưa
A rather blunt pointed end: một đầu có vẻ cùn
A substantial transformation: một sự biến đổi đáng kể
A refined appearance resembling a teardrop: hình dạng tinh tế tương tự như một giọt nước mắt
Remained relatively unchanged: không thay đổi nhiều
Their primitive ruggedness: sự gồ ghề nguyên thủy
Presenting smoother and more finely contoured edges: có các cạnh nhẵn và tinh tế hơn
A rudimentary object: một vật nguyên thủy
An enhanced knife-like cutting implement: một công cụ cắt giống như con dao được cải tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *