GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: HISTORY (HỌC LỊCH SỬ ĐỂ HIỂU HIỆN TẠI)

TASK 2: Some people think that history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. Discuss both views and give your own opinions?

General outline:

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và IELTS ĐA MINH đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Body 1: Trình bày những điểm không khả thi khi áp dụng những kiến thức học được từ lịch sử vào đời sống hiện tại.

Body 2: Trình bày về vì sao nên học lịch sử, tiếp thu những kiến thức tích luỹ từ ông cha ta.

Kết bài: Cuối cùng, nêu lên quan điểm của IELTS ĐA MINH về toàn bài viết.

Phân tích so sánh:

  1. Introduction:

BAND 6.0+

It is clear that history is recognised as a compulsory subject, however, youngsters, especially students, can not have a clear concept of the reason why they need to learn it. Whereas many people put forward opposite proposition to the importance of history, I believe that the profound value of history to modern society should be thoroughly examined as follows.

(Rõ ràng là lịch sử đã được công nhận từ lâu là một môn học bắt buộc, tuy nhiên, giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, thường không thể có một khái niệm rõ ràng về lý do họ cần phải học nó. Trong khi nhiều người đưa ra quan điểm trái ngược về tầm quan trọng của lịch sử, tôi tin rằng giá trị sâu sắc của lịch sử đối với xã hội hiện đại cần phải được xem xét kỹ lưỡng như sau)

BAND 9.0-IELTS ĐA MINH:

It is imperative to emphasize that history has long been recognised as a compulsory theoretical subject; however, it is evident that many young individuals, especially students, often struggle to comprehend the underlying rationale for their engagement in historical studies. Whereas many put forward opposite proposition to the importance of history, I, conversely, take the persuasion that the profound relevance of history to modern society should be critically evaluated as follows.


(Cần nhấn mạnh rằng lịch sử đã lâu đã được công nhận như một môn lý thuyết bắt buộc; tuy nhiên, rõ ràng là rất nhiều người trẻ, đặc biệt là học sinh, thường gặp khó khăn trong việc hiểu được lý do tại sao họ cần học nó. Trong khi nhiều người đưa ra quan điểm đối lập về sự tầm quan trọng của lịch sử, tôi, ngược lại, kiên định rằng giá trị sâu sắc của lịch sử đối với xã hội hiện đại cần phải được đánh giá nghiêm túc như dưới đây.)

2. Câu Topic Sentence 1+ 2

BAND 6.0+

T.S1: Although studying history has greatly contributed tremendous benefits to well-rounded education of every people, its importance should not be exaggerated or highlighted.

(Mặc dù là việc học lịch sử đã đóng góp một cách lớn lao cho việc giáo dục toàn diện của mọi người, tuy nhiên, tầm quan trọng của nó không nên được phóng đại hoặc nhấn mạnh quá mức)

 

T.S.2: Neverthelesss, it has been observed by many that understanding the past inevitably contributes people’s decision making in today’s social context.

(Tuy nhiên, nhiều người thấy rằng hiểu biết về quá khứ đóng góp không thể tránh khỏi vào quyết định của con người trong bối cảnh xã hội hiện nay)

BAND 9.0-IELTS ĐA MINH:

T.S.1: While it remains indisputable that the study of history significantly enriches the holistic education of individuals, it is prudent not to overemphasize its importance.

(Mặc dù vẫn không thể chối cãi rằng việc nghiên cứu lịch sử đóng góp một phần lớn cho việc giáo dục toàn diện của mỗi người, nhưng cần thận trọng khi nhấn mạnh quá mức về tầm quan trọng của nó)

T.S.2: Neverthelesss, the writer and those who argue against the above-mentioned viewpoint have intention to confirm that a deep understanding of the past inevitably contributes decision-making processes within today’s societal context.

(Tuy nhiên, tác giả và những người tranh luận chống lại quan điểm nêu trên có ý định xác nhận rằng hiểu rõ quá khứ đóng góp không thể thiếu vào quyết định của con người trong bối cảnh xã hội hiện nay.)

 

3. Câu Conclusion:

BAND 6.0+

In conclusion, studying the past events is partially indispensable, particularly in broadening one’s intellectual faculty and increasing people’s knowledge. Provided that people in the state-of-the-art world are capable of realise what elements are appropriate or inappropriate to ultilize in real-life situation.

(Tóm lại, việc nghiên cứu về quá khứ là một phần không thể thiếu, đặc biệt trong việc mở rộng trí tuệ và tăng cường kiến thức của con người. Miễn là mọi người trong thế giới hiện đại có khả năng nhận ra những yếu tố nào là thích hợp hoặc không thích hợp để áp dụng trong tình huống thực tế.)

BAND 9.0-IELTS ĐA MINH:

To recapitulate, it is an undeniable fact that the study of past events has played a partial indispensable role in broadening intellectual capacities and augmenting knowledge. Within our contemporary context, it should be stressed that individuals possess the acumen to discriminate between historical elements that can be judiciously applied in real-life situations and those that are less relevant. In an era marked by rapid societal evolution, the discerning application of historical insights remains a hallmark of a well-rounded and astute citizenry.

(Tóm lại, không thể phủ nhận rằng việc nghiên cứu các sự kiện trong quá khứ đóng một phần vai trò quan trọng trong việc mở rộng năng lực trí tuệ và tăng cường kiến thức của con người. Trong bối cảnh hiện đại của chúng ta, điều cần nhấn mạnh là con người phải có sự thông suốt để phân biệt những yếu tố lịch sử nào có thể áp dụng một cách khôn ngoan trong các tình huống thực tế và những yếu tố nào ít quan trọng hơn. Trong một thời đại đánh dấu bởi sự biến đổi xã hội nhanh chóng, việc áp dụng tri thức lịch sử một cách tỉ mỉ vẫn là đặc điểm của công dân toàn diện và thông minh.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *