GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: NEWSPAPERS OR MEDIA PLATFORM

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2: ESSAY

Task 2: Some people think that newspapers are the best way to get news. However, others believe that they can get news better through another media platform. Discuss both views and give your opinion.

  1. General outline:

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và IELTS ĐA MINH đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Body 1: Trình bày lợi ích về báo giấy truyền thống: độ chính xác cao và phù hợp cho thế hệ người lớn tuổi.

Body 2: Trình bày về ưu điểm của online news thông qua Internet: cung cấp nguồn thông tin vô tận, tiện lợi và tăng tính tương tác.

Kết bài: Cuối cùng, nêu lên quan điểm của IELTS ĐA MINH về hai hình thức đọc báo giấy và trên truyền thông số.

BAND 6.0

ENGLISH

The continuous development of information technology has changed the way people access and update news on a daily basis, both in traditional ways through print media and through various modern media channels. The issue of superiority between these two forms is always a hot topic, leading to many debates. In this essay, the writer will examine the advantages and disadvantages of both methods to evaluate which form is superior.

Firstly, one of the significant advantages of the traditional approach is the reliability of information and its suitability for older generations. Traditional media is often carefully edited and fact-checked before publication, ensuring accuracy and high credibility. Furthermore, reading newspapers helps limit exposure to social media, avoiding the time-wasting distractions that information overload can cause. This approach is particularly suitable for the elderly demographic who have long-standing habits of reading print newspapers.

On the other hand, online sources play a role in providing news quickly and conveniently. The internet also offers a diverse range of information sources from various perspectives, allowing readers to select and compare information. Moreover, the internet enables interaction, especially through social media. Users can express their opinions, engage in discussions, and search for information according to their individual needs. This creates an environment of active participation and opportunities for community voices to be heard.

In conclusion, accessing news through traditional newspapers and the internet both have their own advantages and limitations. The choice depends on the specific needs of users and the nature of the information they seek. Sometimes, a combination of both methods can be the best way to ensure accuracy and diversity in news updates.

VIETNAMESE

Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận và cập nhật tin tức hàng ngày như cách truyền thống thông qua báo chí giấy hoặc thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại khác. Vấn đề về sự ưu việt giữa hai hình thức này luôn là một đề tài sôi nổi đưa ra nhiều tranh luận. Trong bài luận này, chúng ta sẽ xem xét những lợi ích và hạn chế của cả hai phương thức để đánh giá xem hình thức nào ưu việt hơn.

Trước hết, một trong những ưu điểm lớn của cách tiếp cận truyền thống là sự đáng tin cậy về thông tin và phù hợp cho các thế hệ lớn tuổi. Báo chí truyền thống thường được biên tập kỹ lưỡng và kiểm tra thông tin trước khi xuất bản, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao. Kế đến, việc đọc báo giấy giúp giới hạn tiếp xúc với mạng xã hội, tránh việc lãng phí thời gian do việc xao nhãng thông tin gây ra. Đặc biệt, cách tiếp cận này rất phù hợp với nhóm người cao tuổi, những nguời có thói quen đọc báo giấy hình thành lâu dài.

Ngược lại, các nguồn truyền thông trực tuyến đóng vai trò cung cấp nguồn tin tức nổi trội một cách nhanh chóng và tiện lợi. Internet cũng cung cấp sự đa dạng về nguồn tin, từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép người đọc tự chọn và so sánh thông tin. Hơn nữa, internet còn cho phép tương tác, đặc biệt thông qua mạng xã hội. Người dùng có thể bày tỏ ý kiến, tham gia thảo luận và tìm kiếm thông tin theo nhu cầu cá nhân. Điều này tạo ra một môi trường tham gia tích cực và tạo cơ hội cho tiếng nói của cộng đồng.

Tóm lại, việc cập nhật tin tức thông qua báo truyền thống và internet đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Sự lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người sử dụng và tính chất của thông tin cần tiếp cận. Đôi khi, việc kết hợp cả hai phương thức có thể là cách tốt nhất để đảm bảo tính chính xác và đa dạng trong việc cập nhật tin tức.

IELTS ĐA MINH – BAND 9.0

ENGLISH

The ceaseless evolution of information technology has wrought profound transformations in our daily news consumption paradigms, delineated by the traditional print media and the multifarious modern media conduits. This controversial topic has provoked the extensive discussion about the primacy of these two modalities. In this exposition, the commendable features and imperfect points of this heated question will be thoroughly examined as follow.

Primarily, it is an undeniable fact that the tangible advantages of traditional newspaper to newsreader remain its approachability and reliability. It should be stressed that the conventional press, hallowed by its editorial rigor and stringent fact-checking protocols, bestows upon news a veneer of unassailable accuracy and credibility. Moreover, the analog modality of perusing print media proffers a salutary respite from the ubiquitous maelstrom of digital social engagement, thereby obviating the potential for temporal dissipation.Additionally, this traditional paradigm finds its zenith of applicability amongst venerable generations, who maintain a deep-seated preference for print developed over decades, remain fervent devotees.

In stark contradistinction, an inexhaustible reservoir of news content is made available, affording unparalleled convenience and garnering widespread popularity in the era of digital media.To clarify further, the extraordinary technical and scientific advancement, the Internet avails interactivity, most prominently exemplified through the conduits of social media. Herein, denizens can vocalize their perspectives, participate in argumentative discourse and self-directed information searching, all consonant with their distinct personal characteristics.

To recapitulate, the process of news dissemination, both through traditional print media and the digital frontier, provide newsreaders with its own advantages and commensurate shortcomings. The selection ought to be contingent upon the particular requisites of the user and the inherent attributes of the information they are in pursuit of. Ergo, the judicious fusion of these two approaches frequently engenders an optimal efficacy in the transmission of information to the readership.

VIETNAMESE

Sự tiến triển không ngừng của công nghệ thông tin đã tạo ra những sự biến đổi sâu sắc trong hình thức thông tin tin tức hàng ngày của chúng ta, được định rõ bởi truyền thông báo chí truyền thốngcác kênh truyền thông hiện đại đa dạng. Chủ đề gây tranh cãi này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi về tính ưu việt giữa hai phương thức này. Trong bài viết này, các đặc điểm đáng khen ngợi và nhược điểm của câu hỏi nóng này sẽ được khảo sát một cách tỉ mỉ như sau.

Trước hết, không thể phủ nhận rằng những lợi ích mà báo in truyền thống mang lại cho người đọc tin tức vẫn là tính tiếp cận và đáng tin cậy của nó. Cần nhấn mạnh rằng báo chí truyền thống, được tôn vinh bởi tính nghiêm ngặt trong biên tậpcác quy trình kiểm tra sự thật nghiêm ngặt, đã mang cho tin tức truyền thống độ đáng tin và không thể bác bỏ được. Hơn nữa, cách thức tương tự của báo in giúp tạo ra sự thư giãn có lợi thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn kỹ thuật số rộng lớn, từ đó giảm việc lãng phí thời gian. Thêm vào đó, mô hình truyền thống này đạt đến đỉnh cao phù hợp với thế hệ người lớn tuổi, người đã duy trì sở thích đọc báo in sâu sắc qua hàng thập kỷ, vẫn là những tín đồ trung thành.

Ngược lại, trong kỷ nguyên truyền thông số, một kho nội dung tin tức vô tận được cung cấp, mang lại sự tiện lợi không giới hạn và sự phổ biến rộng rãi. Để làm rõ hơn, sự tiến bộ vượt bậc khoa học kỹ thuật, Internet giúp cung cấp tính tương tác, đặc biệt được thể hiện thông qua các kênh truyền thông xã hội. Tại đây, người dân có thể thể hiện quan điểm của họ, tham gia vào cuộc tranh luận và cách họ tìm kiếm thông tin, phù hợp với cá tính riêng của họ.

Tóm lại, quá trình truyền thông tin, cả thông qua báo chí truyền thống và lĩnh vực số hóa, đem loại cho người đọc những ưu điểm và nhược điểm tương xứng riêng của nó. Sự lựa chọn cần dựa trên nhu cầu cụ thể của người sử dụng và bản chất của thông tin mà họ tìm kiếm. Do đó, sự kết hợp khéo léo của cả hai phương thức này thường có thể tạo ra sự hiệu quả tối ưu trong việc truyền tải tin tức đến với người đọc.

LEXICAL RESOURCES

The traditional print media: truyền thông báo chí truyền thống
The multifarious modern media conduits: các kênh truyền thông hiện đại đa dạng
The primacy of these two modalities: tính ưu việt giữa hai phương thức này
Approachability and reliability: tính tiếp cận và đáng tin cậy của nó
Its editorial rigor: tính nghiêm ngặt trong biên tập
Stringent fact-checking protocols: các quy trình kiểm tra sự thật nghiêm ngặt
Unassailable accuracy and credibility: độ đáng tin và không thể bác bỏ
Ubiquitous maelstrom of digital social engagement: vòng xoáy hỗn loạn kỹ thuật số rộng lớn
Obviating the potential for temporal dissipation: giảm việc lãng phí thời gian
Applicability amongst venerable generations: phù hợp với thế hệ người lớn tuổi
Deep-seated preference: sở thích đọc báo in sâu sắc
Fervent devotees: những tín đồ trung thành
In stark contradistinction: ngược lại
An inexhaustible reservoir of news content: một kho nội dung tin tức vô tận
Unparalleled convenience: sự tiện lợi không giới hạn
The extraordinary technical and scientific advancement: sự tiến bộ vượt bậc khoa học kỹ thuật
Interactivity: tính tương tác
Vocalize their perspectives: thể hiện quan điểm của họ
Argumentative discourse: cuộc tranh luận
Self-directed information searching: tìm kiếm thông tin
Its own advantages and commensurate shortcomings: những ưu điểm và nhược điểm tương xứng riêng của nó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *