KHO CỤM TỪ DÀNH CHO PHẦN THI VIẾT IELTS THỨ NHẤT – PART 4

PHRASAL BANK FOR IELTS WRITING TASK 01-REPORT

KHO CỤM TỪ DÀNH CHO PHẦN THI VIẾT IELTS THỨ NHẤT

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

II/ BODY: THÂN BÀI

CÁC CÁCH DIỄN ĐẠT CHI TIẾT CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP

  5/ Describing small changes or no changes: Miêu tả những thay đổi nhỏ hoặc không có thay đổi

 

The number of (something)

Số lượng của( cái gì)

 

 

 

 

There was

Đã có

remained:

duy trì

stayed the same:

giữ không đổi

 

 

little: ít

hardly any:

hầu như không có bất kì

no: không

steady

vững chắc

stable

ổn định

 

 

 

change

thay đổi

from (time) to (time).

từ (thời gian này) đến ( thời gian khác)

between (June) and (December).

giữa tháng sáu và tháng mười hai

 

in the number of (something).

về số lượng của (cái gì đó)

6/ Describing thehighest and lowest points: Miêu tả điểm cao nhất và thấp nhất

The monthly profit

Lợi nhuận hàng tháng

The figures

Số liệu

peaked: lên đến đỉnh điểm

reached: đạt tới

bottomed out: xuống đến mức thấp nhất

reached:  đạt đến

a peak: đỉnh

a high point: điểm cao

the bottom: đáy

a low point: điểm thấp

in (time).

vào (thời gian)

at (…%).

tại (..%)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *