KHO CỤM TỪ DÀNH CHO PHẦN THI VIẾT IELTS THỨ NHẤT – PART 5

PHRASAL BANK FOR IELTS WRITING TASK 01-REPORT

KHO CỤM TỪ DÀNH CHO PHẦN THI VIẾT IELTS THỨ NHẤT

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

II/ BODY: THÂN BÀI

CÁC CÁCH DIỄN ĐẠT CHI TIẾT CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP         

7/ Regulation for incorporating some data or examples:

Quy định quy định về kết hợp dữ liệu hoặc ví dụ vào bài viết

  1. Use parentheses: ( ): dấu ngoặc đơn
  2. Use adjective clauses: sử dụng các mệnh đề tính từ
…, which + verb (is/ makes up/ constitutes/ accounts for), …

-A, which is …%, is considerably more common than B, which makes up …%.

A, cái chiếm …%, thì phổ biến hơn B đáng kể, cái chiếm…%

-A, which constitutes …%, is about four times as popular as B, which is …%.

A, cái chiếm…%, thì phổ biến hơn B gấp bốn lần, cái chiếm…%

-The (something), which constitutes …%, are considerably less popular than (something) (…%).

(Cái gì đó), cái mà chiếm…%, thì ít phổ biến hơn đáng kể so với (cái gì)(%).

  1. Use participial phrases (V-ing): making up/ accounting for

Sử dụng các phân từ (V-ing) : hình thành/ chiếm

-The other (something), which is …%, are massively/considerably popular than (something), accounting for …%.

(Cái gì đó), cái mà chiếm…%, thì phổ biến hơn dáng kể so với (cái gì đó), chiếm…%

*Further illustration of incorporating data:

Minh họa thêm về kết hợp dữ liệu

– A is the most common (something), with … cases per … (number of something).

A là cái phổ biến nhất, với… trường hợp…trên (số lượng cái gì đó).

– A, of which there are … cases per … (number of something), is slightly more common than (something) (… cases).

A, cái mà có… mỗi trường hợp… trên (số lượng cái gì),thì phổ biến hơn một chút so với (cái gì ) (…trường hợp).

– A, which accounts for … cases per … (something), is just under four times more common than other (something) (… cases).

A, cái mà chiếm … trường hợp trên… (số lượng cái gì đó), thì phổ biến hơn đúng bốn lần so với cái khác (… trường hợp)

– Not including A, there are nearly three times more incidences of (something) (… cases per (number of something)) than of other (something) (… cases).

Không kể đến A, có gần như gấp ba lần tỷ lệ của (cái gì) (… trường hợp trên số lượng cáii gì) so với cái khác (… trường hợp).

–  A, which makes up …%, is the most common type of (something).

A, cái mà chiếm …%, thì là một loại phổ biến của (cái gì).

–  A (…%) is considerably more common than B (…%) and C (…%).

A(…%) thì phổ biến hơn đáng kể so với B (…%) và C(…%).

–  About twice as many (something) are A (just over …%) than B , which accounts for about …%.

Khoảng gấp 2 lần (cái gì) là A (hơn…%) so với B, cái mà chiếm khoảng …(%)

III/ Conclusion

Connectors to signal conclusion: Các từ nối thể hiện sự kết thúc.

In summary,: Tóm lại,

To sum up,: Tóm lại,

In short,: Nói tóm lại,

In conclusion,: Kết luận lại,

To conclude,: Kết luận lại,

On the whole, : Nhìn chung,

Altogether,: Nhìn chung,

Therefore,:

Bởi vậy

Thus,

Do đó,

On this basis,

Về cơ bản

Given this,

Từ (những) điều này,

it can: có thể

may: có thể

be concluded

kết luận

deduced

suy ra

inferred

suy ra

that…

rằng

 

From

Từ

the table,: bảng

figures,

số liệu

data,

dữ liệu

results,

kết quả

information,

thông tin

it can

có thể

may

có thể

be seen: thấy

concluded

kết luận

shown

chỉ ra

estimated

đánh giá

calculated

cho (rằng)

inferred

suy ra

that…

rằng

 

In conclusion,: tóm lại,

Finally,: cuối cùng,

we can/ may say

chúng ta có thể nói

it can/ may be said

có thể nói

that…: rằng
IELTS Đa Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính: 815 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM (đoạn Việt Nam Quốc Tự, gần Kỳ Hoà)

Chi nhánh 1: 79 Nguyễn Oanh , phường 10 , Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline Phòng đào tạo: 028 73051619

Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

Website: ieltsdaminh.edu.vn

DMCA.com Protection Status

KHÓA HỌC IELTS

IELTS nền tảng

IELTS trung cấp

IELTS cường độ cao

IELTS nâng cao

IELTS cấp tốc định cư

IELTS cấp tốc du học

IELTS cấp tốc học sinh sinh viên

FANPAGE