LESSON 07: ACADEMIC SKILLS

Noun- Noun phrases:

 1. A combination of                                         : sự kết hợp của
 2. A given period of time                                 : 1 khoảng thời gian cho trước
 3. A rough outline of an issue                          : 1 dàn ý phác thảo / nháp của 1 vấn đề / bài báo
 4. A skilled reader / poor reader                      : người đọc có kỹ năng / người đọc kém kỹ năng
 5. Adult                                                            : người trưởng thành
 6. Arrangement                                                : sự sắp xếp
 7. Attendance                                                  : sự tham dự
 8. Brief note                                                    : bản ghi chú tóm tắt
 9. Competitor                                                   : đối thủ
 10. Enrolment                                                   : sự kết nạp / tuyển sinh / tuyển dụng
 11. Expectations of the course                         : sự trông đợi về khóa học
 12. Feedback                                                    : thông tin / ý kiến phản hồi
 13. Individual word                                            : từ riêng lẻ
 14. Irregular eye movement                              : chuyển động mắt không theo qui luật
 15. Lesson and assignment dates                     : kỳ / thời hạn bài học và bài phân công
 16. Literacy skills                                             : kỹ năng đọc viết
 17. Multimedia items                                        : tin tức/ thông tin đa truyền thông
 18. Professional workers                                  : những công nhân chuyên nghiệp
 19. Sort of problems                                         : loại vấn đề
 20. Speed reading                                             : việc đọc nhanh
 21. The best tip for s.t                                      : lời khuyên tốt nhất cho vấn đề gì
 22. The course pack (includes …)                    : khóa học (bao gồm)
 23. The World Championship Speed-reading Competition = Cuộc thi vô địch đọc nhanh thế giới
 24. Trick                                                           : trò bịp bợm
 25. Unemployment rate for college graduates and high-school leavers:

Tỉ lệ người tốt nghiệp cao đẳng và người bỏ học thất nghiệp

 1. Various methods to increase reading speed: nhiều phương pháp tăng tốc độ đọc

 

Verb – Verb phrases:

 1. (In order to) qualify for the competition     : (để) có đủ điều kiện dự thi
 2. Attend a lecture                                           : tham dự buổi diễn thuyết
 3. Be engaged in s.t                                         : tham gia vào …

=> Must be engaged in material                 : phải được ghi vào tài liệu

 1. Be good for children’s imagination             : tốt cho sự tưởng tượng của trẻ nhỏ
 2. Be processed                                                : được lập trình
 3. Become an essential skill in any environment:

Trở thành kỹ năng thiết yếu trong bất kì môi trường nào

 1. Become confused                                        : trở nên hoang mang, rối bời
 2. Calm down                                                  : bình tĩnh
 3. Chat                                                             : tán gẫu
 4. Concentrate and comprehend written information: Tập trung và hiểu sâu thông tin được viết
 5. Discuss s.t face to face                               : thảo luận trực tiếp
 6. Do an online course                                    : học 1 khóa học trực tuyến
 7. Fix your eyes on a block of words             : nhìn vào một nhóm từ
 8. Get through many documents                    : thông qua / đọc hết nhiều tài liệu
 9. Give a presentation                                     : trình bày
 10. Have to master a large volume of information: phải nắm bắt 1 lượng thông tin lớn
 11. Help s.o (me) with s.t (my science projects): giúp ai đó làm việc gì (đồ án khoa học)
 12. Ignore irrelevant details                              : bỏ qua những chi tiết không liên quan
 13. Lose the flow and structure of the text      : không nắm được luồng tư tưởng và cấu trúc bài đọc
 14. Make quicker progress                                : tạo sự phát triển nhanh hơn
 15. Muddle the overall understanding of the subject = Làm lộn xộn / rối tung sự hiểu biết tổng quát về chủ đề
 16. Participate in a seminar                               : tham dự 1 hội thảo
 17. Read silently                                               : đọc thầm
 18. Re-read the same paragraph                       : đọc lại cùng 1 đoạn
 19. Skim the material quickly and extract the key facts  = Đọc nhanh tài liệu và rút ra các thông tin chính
 20. Skip back to a previous block of words     : Đọc trở lại nhóm từ trước đó
 21. Switch to reading materials that grabs your attention = Chuyển sang đọc các tài liệu mà bạn chú ý (thích thú)
 22. Talk to tutor                                                : trò chuyện với trợ giảng / gia sư
 23. Understand every detail                             : hiểu rõ mọi chi tiết
 24. Use the library                                            : dùng thư viện
 25. Write an assignment                                   : viết bản đánh giá
 26. S + Rise (in.tv) (tv) / rose / risen (no O)     : lên cao, mọc lên, tăng lên (không có tân ngữ)

=> I ‘d like my salary rises                         : tôi muốn lương của tôi tăng lên

=> (Tuition) fees will rise soon                   : Học phí sẽ tăng sớm

 1. Raise (tv) / raised / raised  + O                  : làm tăng thêm, đưa lên ,nâng cao, nuôi trồng+ tân ngữ

=> Raise the standard of my own writing : nâng cao tiêu chuẩn viết của bản thân

=> Raise the price of s.t                             : Tăng giá cái gì

=> Raise educational standard                   : Nâng cao tiêu chuẩn giáo dục

 

Adj – Adv phrases:

 1. Constantly                                                    : liên tục
 2. Particularly                                                   : (1 cách) đặc biệt
 3. Secondary                                                    : thứ yếu
 4. Unsure about s.t                                           : không chắc chắn về…

 

Useful Expressions:

As long as                                                         : miễn là

 

Phrasal bank for writing an academic report:

 

+Describing trend

 1. … be followed by …                                     : được theo sau bởi
 2. During + time , s.t (book sales) fluctuated  : Trong suốt + thời gian, … (việc bán sách) dao động …
 3. Fall down to … again                                   : Rơi/ giảm xuống đến… lần nữa
 4. Over + time                                                  : Toàn bộ + thời gian
 5. Overall , there has been a (general) upward / downward / stable trend = Nhìn chung, có 1 xu hướng đi lên/ xuống/ vững chắc
 6. Respectively                                                 : lần lượt
 7. The decline was steeper / more significant / greater = Sự suy giảm thì nhanh chóng hơn / đáng kể hơn / lớn hơn
 8. The figure rose gently from … to …             : Chỉ số tăng chậm rãi từ … đến …
 9. The graph shows the changes in …              : Đồ thị chỉ ra sự thay đổi về …
 10. The number of s.t dramatically rise / has risen from … to … = Số lương (cái gì) tăng đột biến / tăng từ … đến …
 11. The trend remains stability                         : Xu hướng duy trì bền vững
 12. The figures / profits remain stable at …for 2 years = Các chỉ số / lợi nhuận duy trì vững vàng ở mức … trong 2 năm
 13. The trend rises a little bit to …                    : Xu hướng tăng lên chút ít đến …
 14. There was a lot of fluctuation                    : Đã có nhiều sự dao động

 

+Change word form:

 1. A dramatic / slight / rapid + rise/increase    :

1 sự gia tăng đột biến / nhẹ / nhanh

=> rise/increase + dramatically/ slightly/ rapidly:

 1. A sharp / gradual / gentle + fall/ decrease   :

1 sự suy giảm đột ngột/dần dần/ nhẹ nhàng chậm rãi

=> fall / decrease + sharply/ gradually / gently:

 1. A significant / considerable/ steady + drop /fall /decrease:

1 sự suy giảm lớn /đáng kể /đều đặn

=> drop /fall/decrease + significantly / considerably/ steadily:

 1. Fluctuate              => Fluctuation                 : Dao động                                             => sự dao động
 2. Peak (at)              => Reach a peak              : Đạt tới đỉnh, tạo đỉnh                           => đạt đỉnh

 

+Introduce an opinion:

I think it depends.                                            : Tôi cho là tuỳ theo.

I would say that + Clause                                : Tôi cho là (lịch sự)

In my view / point of view,…                            : Theo quan điểm của tôi, …

Maybe …                                                          : Có lẽ là…

Well , I’m not sure.                                           : À, tôi không chắc.

 

+Give a reason:

Another reason is …                                         : Một lý do khác nữa là

Because / as /since …                                       : Bởi vì

One reason is …                                               : Một lý do là

Perhaps because …                                           : Có lẽ bởi vì

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *