LESSON 19: EDUCATION

Noun- Noun phrases:

 1. A “yes or no” kind of person                                : 1 người rõ ràng dứt khoát
 2. A different approach                                            : những cách tiếp cận khác nhau
 3. A foundation qualification in art                          : có bằng cấp cơ bản trong ngành nghệ thuật
 4. A lecture                                                               : 1 bài giảng trong giảng đường
 5. A seminar                                                              : buổi hội thảo về nghiên cứu chuyên đề nào đó
 6. Academic subject                                                  : môn học
 7. Agriculture (n)                                                      : nông nghiệp
 8. Average height                                                      : chiều cao trung bình
 9. (With) grey hair in a bun                                       : 1 búi tóc màu xám
 10. Campus                                                                 : trường ĐH / khuôn viên trường
 11. Character-wise = in terms of character                 : về tính cách
 12. Cost – effectiveness (n)                                        : hiệu quả đáng đồng tiền
 13. Dormitory                                                             : kí túc xá
 14. Emotional / mental/ social/ development              : sự phát triển về cảm xúc/ tinh thần / xã hội
 15. Famous case(s)                                                      : 1 trường hợp nổi tiếng
 16. Good qualification(s)                                            : có phẩm chất tốt
 17. Judgement                                                             : sự đánh giá
 18. Lawyer                                                                  : luật sư
 19. Learning loss                                                         : sự học rồi quên / quên sau khi học
 20. Lecture theater = lecture hall                                : giảng đường
 21. Mature student                                                      : sinh viên trưởng thành
 22. Parental support > < filial support                        : sự chu cấp từ cha mẹ > < sự chu cấp từ con cái
 23. Provision (n) for / against s.t                                 : sự cung cấp, dự trữ sẵn cho / đề phòng cái gì
 24. Publicity                                                                : sự công khai, sự quảng cáo
 25. Students on the fine art programme                     : sinh viên của các chương trình nghệ thuật
 26. Tutorial (a/n)                                                         : give academic advice to students

(ĐH: buổi gặp gỡ trợ giảng/giáo viên để được hướng dẫn)

 

VOCABULARY IN CAMPUS CONTEXT:

Library               : journals/ indexes/ photocopier/ videotapes and DVDs/ researchers/ librarians/  …:

=Thư viện           : tập san/ sự chú thích, bản chú dẫn/ máy photo/ băng video…/ nhà nghiên cứu/ người quản thủ thư viện

Student flat        : study bedroom/ internet connection/ lounge :

=Căn hộ sinh viên: phòng ngủ và học / kết nối internet/phòng khách…

Lecture theatre  : aisles/ seats/ whiteboard/ steps/ platform/sound system / ,…:

=Giảng đường   : lối đi/………../ …………./bậc tam cấp/ bục giảng/ ………….

Laboratory         : experiment/ apparatus/ test tube/ lab coat/ bench / sink/ stool/ notes       :

= Phòng thí nghiệm: thí nghiệm /bộ dụng cụ thí nghiệm/ ống nghiệm/ áo khoác trong phòng thí

nghiệm/ băng ghế/ bồn rửa/ ghế đẩu/ ghi chú…

 

Verb – Verb phrases:

 1. Assess (v)                                                   : đánh giá, định giá
 2. Contribute greatly to s.t                             : góp phần lớn lao vào cái gì
 3. Estimate (v)                                                : ước lượng, đánh giá
 4. Have a heart of gold                                   : có lòng tốt
 5. Perform better >< worse                            : làm tốt > < làm tệ
 6. Shorten >< lengthen                                   : làm ngắn lại > < làm dài ra
 7. Work in agriculture                                     : làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp

+Study + academic subjects

Study  architecture                                           : học kiến trúc

engineering                                           : học kĩ sư

experimental philosophy                       : học môn tâm lý học thực nghiệm

Study  fine art                                                  : học nghệ thuật / tạo hình

international trade                                : học thương mại quốc tế

languages                                              : học ngôn ngữ
business management                           : học quản trị kinh doanh

law                                                        : học luật

property / family law                            : học luật tài sản / gia đình

medicine                                               : học Y

physics                                                  : học Vật lý học

psychology                                           : học tâm lý học

experimental psychology                      : học tâm lý học thực nghiệm

sociology                                              : học xã hội học

sport science                                         : học thể hình

photography                                         : học nhiếp ảnh

 

Study the … (criminal) branch of a subject (law)

Học ngành nào đó (nghành tội phạm) của môn học nào (luật)

 

WORDS RELATE TO ACADEMIC COURSES:

 1. Be expected to + V = Be required to +V   : được yêu cầu, đòi hỏi làm cái gì
 2. Carry out an in–depth analysis of s.t          : tiến hành 1 sự phân tích kỹ lưỡng về …
 3. Choose core module                                   : chọn chương trình chính
 4. Collect data/information                            : thu thập thông tin
 5. Do one’s assignment                                  : làm bài phân công
 6. Enroll on a part–time programme               : được tuyển/đăng ký vào 1 chương trình bán thời gian
 7. Fail at medicine                                          : thi rớt ngành Y
 8. Focus on a particular area of an academic subject = Tập trung vào 1 khía cạnh cụ thể của môn học
 9. Find international trade especially technical = Nhận ra môn thương mại quốc tế đặc biệt liên quan đến kỹ thuật
 10. Fulfill the course requirement                     : hoàn thành đầy đủ yêu cầu khóa học
 11. Get good mark                                           : được điểm tốt
 12. Make a critical evaluation of                      : làm 1 sự đánh giá có tính quyết định về
 13. Meet the assessment criteria                       : đáp ứng những tiêu chuẩn đánh giá
 14. Present a portfolio of work                        : trình / nộp bản hồ sơ về công việc
 15. Remember lots of rules and exceptions      : nhớ nhiều nguyên tắc và ngoại lệ
 16. Show the capable of + doing s.t                 : chứng tỏ khả năng làm gì
 17. Submit a 4,000 – word long essay             : nộp bài tiểu luận 4,000 từ
 18. Submit an academic paper                          : nộp bài viết học thuật
 19. Submit your B.A/M.A dissertation            : nộp luận án cử nhân/thạc sĩ
 20. Take a course / module = start a course/ module:

= Học 1 khóa / 1 học phần

 1. Wait about + time (four months) for your final grade:

= Chờ bao lâu để có kết quả cuối cùng

 

STUDENTS TALK ABOUT COURSES:

 1. Attract s.o to take a course                         : thu hút người ta theo học một khóa nào đó
 2. Be assessed by end-of-year examination   : được đánh giá bằng kì thi cuối năm
 3. Be marked by ongoing assessment of written work:

= Được chấm điểm qua sự đánh giá về bài viết đang thực hiện

 1. Coursework has fixed deadlines                : bài làm trong khóa học / đề án, luận án có hạn chót
 2. Experience difficulties                               : gặp những khó khăn
 3. Have flexible programme with easy–going tutors:  = Có chương trình linh hoạt với những người hỗ trợ cởi mở
 4. Get extensions                                            : được gia hạn
 5. Get individual tuition                                 : có người kèm cặp riêng
 6. Get very stressful                                       : thấy rất căng thẳng
 7. Involve practical activities                          : bao gồm những hành động mang tính thực hành
 8. Have mostly vocational content                 : phần lớn / hầu hết có nội dung hướng nghiệp
 9. Have regular weekly seminars                    : thi kiểm tra hằng tuần thường xuyên
 10. Plan and carry out a research project          : lên kế hoạch và tiến hành 1 đề án nghiên cứu
 11. Spend a lot of time doing practical work in a laboratory: = Dành nhiều thời gian thực hành trong phòng thí nghiệm
 12. Take turns to make presentations               : đến lượt trình bày
 13. (Tutors) provide students with background reading list:

= Những người hướng dẫn cung cấp cho s.v bản liệt kê những thông tin cần thiết

 1. Will all be useful for my future career        : sẽ hoàn toàn hữu ích cho nghề nghiệp tương lai của tôi

 

PROCESS OF  PREPARING A PIECE OF WRITTEN WORK:

 1. Set out your hypothesis                              : đặt giả thuyết
 2. Explain your terms of reference                 : giải thích các mục tham khảo
 3. State your aims and objectives                   : tuyên bố mục đích / mục tiêu
 4. Provide a survey of existing literature        : cung cấp sự khảo sát về các bài viết có sẵn
 5. Describe the methods used for collecting data: miêu tả phương pháp thu thập dữ liệu
 6. Present an analysis of the data                   : trình bày sự phân tích dữ liệu
 7. Draw a conclusion based on your analysis : rút ra kết luận dụa trên sự phân tích
 8. Include a bibliography                                : bao gồm nguồn tham khảo

 

QUALITIES OF GOOD TEACHERS:

 1. Make lessons more interesting and funny  : làm bài học hấp dẫn và vui vẻ hơn
 2. Set high standards                                      : đt tiêu chuẩn cao
 3. Be able to explain difficult things              : có khả năng giải thích những vấn đề khó
 4. Tell lots of jokes                                         : kể nhiều chuyện cười
 5. Maintain discipline                                     : giữ kỷ luật trong lớp
 6. Avoid negative criticism                            : tránh những lời chỉ trích tiêu cực
 7. Speak loudly                                               : nói to
 8. Give lots of praise                                      : cho nhiều lời khen
 9. Mark and return students’ work quickly    : chấm điểm và trả lại bài cho sinh viên nhanh chóng
 10. Know the subject well                                : biết rõ về môn học
 11. Be polite to students                                  : lịch sự với sinh viên
 12. Have cheerful personality                           : có tính tình vui vẻ
 13. Make boring subjects interesting                : làm những môn học chán trở nên hấp dẫn
 14. Make difficult subjects easy                       : làm những môn học khó trở nên dễ
 15. Encourage creative / logical thinking         : khuyến khích các tư duy mang tính sáng tạo/hợp lý
 16. Have lots of imagination and ideas            : có nhiều sự tưởng tượng và ý kiến
 17. Be able to motivate students                      : có khả năng tạo động lực cho sinh viên
 18. Have an optimistic outlook                        : có cái nhìn tích cực, khách quan

 

Adj – Adv phrases:

 1. Feasible (a)                                                 : khả thi

=> a feasible scheme                                  : 1 kế hoạch khả thi

=> feasible for cultivation                          : có thể trồng trọt được

 1. Stuffy                                                         : ngột ngạt, tù túng

=> a stuffy library                                      : 1 thư viện ngột ngạt, tù túng

 1. Most (a) + N(s)                                           : hầu hết
 2. Mostly (adv) + adj / adj + N                      : phần lớn, chủ yếu là
 3. Previously                                                   : trước đó
 4. Good-looking                                               : có ngoại hình đẹp/dễ coi
 5. Very athletic                                                : rất thể thao
 6. Quite ordinary                                              : khá bình thường
 7. Quick(ly) and precise(ly)                             : nhanh và chính xác
 8. Terrified of s.t/s.o                                       : cảm thấy sợ
 9. Extraordinary                                             : phi thường
 10. Diplomatic                                                  : khéo léo, khôn ngoan (về ứng xử)
 11. Firm                                                            : vững chắc
 12. Messy >< tidy                                            : 1 đống lộn xộn > < ngăn nắp, gọn gàng

 

Useful Expressions:

 1. In order to + V                                           : để làm gì đó
 2. Due to                                                         : do
 3. Most + N(s) (mature students)                   :
 4. At the start of + N (each academic year)   : vào lúc đầu của cái gì
 5. As part of + N (their jobs) / (assessment)   : như 1 phần của
 6. At the end of …(the course)                       : vào cuối
 7. According to + O ,                                     : theo như
 8. in terms of + N                                           : về khía cạnh nào đó

 

+ Questioning:

How far would you agree…?                            : đồng ý ở mức độ nào

Which + N do you enjoy + V.ing most?          : cái nào bạn thích làm gì nhất

Ex: Which book do you enjoy reading most?

 

DESCRIBING PEOPLE: for task card / topic card

+Introduce your choice:

The… I’ve chosen is …                                      : cái mà tôi chọn là

I can remember … really well                           : tôi có thể nhớ ai / cái gì đó rất tốt

 

+Explain the reason:

What s.o taught me was that …                        : cái ai đó đã dạy cho tôi là

I’ll never forget him/her because …                  : tôi sẽ không bao giờ quên 

 

+Describe physical feature:

Physically, he/she was…                                   : về ngoại hình,…

He/she looked …                                               : trông có vẻ…

 

+Describe character:

Character-wise, he/she was …                          : về tính cách…

In terms of personality, …                                : về tính cách…

 

WORD FORM:

 1. Imagine (v)   => imagination (n)             : tưởng tượng                       =>  sự tưởng tượng
 2. Motivate (v) => motivation (n)                : tạo động lực                     => sự tạo động lực
 3. Optimist (n) => optimistic (adj)               : người lạc quan, yêu đời   => lạc quan, yêu đời
 4. Pessimist (n) => pessimistic (adj)          : người bi quan                   => bi quan
 5. Artist (n)      => artistic (adj)                    : nghệ sĩ                                => thuộc về nghệ thuật / có óc thẩm mỹ

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *