LESSON 20: ARTS AND SCIENCES

Noun- Noun phrases:

 1. A budding artist                                                 : 1 nghệ sĩ triển vọng
 2. A (highly) technical demonstration                   : sự trình diễn công nghệ (cao)
 3. A very gifted and ingenious sculptor                : nhà điêu khắc rất tài năng và khéo léo
 4. An interactive event                                          : 1 sự kiện có tính tương tác
 5. An open discussion                                          : 1 buổi thảo luận mở
 6. Application                                                        : sự dùng, ứng dụng
 7. Assessment criteria / guidelines/ deadline        : tiêu chí đánh giá / nguyên tắc, đường lối đánh giá / 

           thời hạn đánh giá cuối cùng

 1. Astrology                                                           : thuật chiêm tinh
 2. Being so dependent on machine                      : việc quá phụ thuộc vào máy móc
 3. Brilliant scientist                                                : nhà khoa học lỗi lạc /đầy tài năng
 4. Constitution                                                       : hiến pháp, sự thành lập
 5. Cultural diversity                                               : tính đa dạng văn hóa
 6. Effect of visuals / visual aids in presentation    : hiệu quả của phương tiện hình ảnh trong trình bày
 7. Fellow student                                                  : nghiên cứu sinh
 8. Hall of residence regulations                            : luật lệ ký túc xá
 9. Inclusion                                                           : sự bao gồm cả
 10. Invention(s) and improvement(s)                     : những phát minh và cải tiến
 11. Judge                                                               : quan tòa, trọng tài
 12. Manuscript(s)                                                   : bản viết tay
 13. One’s approach to s.t / doing s.t                      : phương pháp/cách tiếp cận của ai đối với…
 14. Outcome                                                          : hậu quả, kết quả/ tác động  
 15. Physics experiment                                         : thí nghiệm Vật lý
 16. Prerequisite                                                     : điều kiện tiên quyết
 17. Procedure(s)                                                   : quy trình/thủ tục (pháp lý/ kinh doanh)
 18. Qualities need to show when making a presentation of work:

= Những nét đặc biệt cần đưa ra khi trình bày một công việc / công trình nghiên cứu

 1. Recovery programme                                       : chương trình khôi phục lại
 2. Regeneration                                                    : sự tái sinh, phục hồi, cải tạo, phục hưng
 3. Set of instructions                                            : hướng dẫn
 4. Specialist : physicist / biologist / chemist         : chuyên gia: Vật lý / Sinh học / Hóa học
 5. Student teacher                                                : giáo sinh
 6. Suspension                                                       : sự đình chỉ, đuổi
 7. Suspension bridge                                            : cầu treo
 8. The Art Association                                         : Hội Mỹ thuật
 9. The art market                                                  : thị trường nghệ thuật
 10. The celebrated / famous names of science      : Những cái tên lừng danh trong giới khoa học
 11. The central features of our scientific age         : Những nét chủ yếu của thời đại khoa học chúng ta
 12. The final bell (rings)                                         : tiếng chuông cuối cùng
 13. Use of power Point (is a must)                         : dùng Power Point là một yêu cầu
 14. Venue(s)                                                           : nơi xử án/ gặp mặt

 

+Words associated with the arts:

 1. Artistic ability                                                    : khả năng tự nhiên trong mỹ thuật
 2. Creativeness                                                    : sáng tạo
 3. Imagination                                                       : sự tưởng tượng
 4. Knowledge of humanity                                    : kiến thức về con người
 5. Literacy                                                             : biết viết, biết đọc
 6. Mysterious (a)                                                   : bí ẩn
 7. Original (a)                                                        : nguồn gốc, độc đáo
 8. Performance                                                     : buổi biểu diễn
 9. Uncertainty                                                       : sự không chắc chắn
 10. Work of arts                                                     : tác phẩm nghệ thuật

 

+Words associated with the sciences:

 1. Analytical (a)                                                     : giải thích, phân tích, đơn lập
 2. Certainty                                                           : điều chắc chắn
 3. Definite (a)                                                        : xác định, rõ ràng
 4. Demonstration                                                  : sự thể hiện
 5. Discipline                                                          : kỷ luật, phương pháp rèn luyện
 6. Experiment                                                       : thí nghiệm
 7. Incremental (a)                                                 : thuộc sự lớn lên / thuộc tiền lãi, tiền lời
 8. Knowledge of the universe                               : kiến thức về vũ trụ
 9. Numeracy                                                         : sự giỏi toán
 10. Scientific ability                                                 : khả năng về khoa học

 

Verb – Verb phrases:

 1. (Chemists) have a very inquiring mind              : (Các nhà hóa học) có 1 cái đầu quan sát, tìm tòi
 2. (Government) subsidize scientific researches   : … trợ cấp các nghiên cứu khoa học
 3. (His books) are full of original ideas                  : … đầy ý tưởng độc đáo
 4. (His poems) are very moving                            : (thơ của anh ấy) rất cảm động
 5. (The environment) also play a big part              : (môi trường) đóng một vai trò quan trọng
 6. (Two photographs) need to be included            : (hai tấm ảnh) cần được kèm theo
 7. (Visuals) help to illustrate ideas                         : (phương tiện hình ảnh) giúp minh họa các ý tưởng
 8. Address the whole question                              : trả lời toàn bộ câu hỏi / giải quyết toàn bộ vấn đề
 9. Arrange the visits to a festival                           : xắp xếp các chương trình tham quan cho 1 lễ hội
 10. Arrive at/in + place                                            : đến nơi nào đó
 11. Award s.o/s.t a price                                         : trao cho ai / cái gì 1 giải thưởng
 12. Be awarded with …                                          : được trao tặng/ thưởng …
 13. Be completely computer-literate                      : hoàn toàn có kiến thức về máy tính
 14. Be contained in …                                            : được đựng trong…
 15. Be covered                                                       : được bao phủ bởi…
 16. Be involved in the arts                                     : liên quan đến / tham gia vào nghệ thuật
 17. Be neutral in his work                                      : trung lập trong công việc (không theo phe ai cả)
 18. Be strongly advisable                                       : cực kì thích hợp
 19. Become separated from (the stand)                 : trở nên khác nhau / tách biệt về (lập trường/vị trí)
 20. Bring the innovations to our lives                    : đem lại những đổi mới cho cuộc sống
 21. Call the porter                                                   : gọi người khuân vác
 22. Came from (China) in the distant past             : xuất phát từ (Trung Quốc) từ xa xưa
 23. Can’t allow his emotions to take over              : không được đề cảm xúc chi phối
 24. Cause catastrophes / scientific disasters           : gây ra những thảm họa / thảm họa khoa học
 25. Concern the purpose of science in early days  : liên quan mục đích khoa học từ những ngày đầu
 26. Create enthusiasm for science                          : tạo nên sự hăng say cho khoa học
 27. Do harm to s.b / do s.b harm                            : gây / làm hại ai
 28. Enable students to have fun                             : làm cho sinh viên có được niềm vui
 29. Enter s.t for a modern art competition             : đăng ký cái gì cho 1 cuộc thi nghệ thuật hiện đại
 30. Enthuse                                                             : tán tụng
 31. Evaluate                                                            : đánh giá, định giá
 32. Extract information                                          : trích/ rút thông tin
 33. Follow the rules at all time                               : tuân theo luật mọi lúc
 34. Foretell the future                                             : đoán trước tương lai
 35. Gain/get/receive good marks                            : đạt được điểm tốt
 36. Get better exam grades                                    : đạt trình độ thi tốt hơn
 37. Help + O with financial problems                    : giúp đỡ ai về vấn đề tài chính
 38. Help prepare for work in later life                    : giúp chuẩn bị cho c.việc trong cuộc sống sau này
 39. Investigate everything thoroughly                   : điều tra, khám phá mọi thứ kỹ lưỡng

 

 1. Justify                                                               : bào chữa, thanh minh, biện hộ / chứng minh
 2. Know the background facts of …                   : biết sự thật căn bản / bối cảnh của …
 3. Must be in by midnight                                    : phải đến / ở , vào trong trước nửa đêm
 4. Must be handed in by noon on Friday             : phải được giao trước trưa thứ 6
 5. Need to be typed and bound                           : cần được đánh máy và đóng thành sách
 6. Overlook an important part of the task            : bỏ sót 1 phần quan trọng của bài
 7. Present assignments well in all disciplines       : nộp/trình các bài làm tốt trong tất cả các môn
 8. Produce an essay                                              : viết 1 bài văn
 9. Provide the best entertainment                         : cung cấp những hoạt động giải trí tốt nhất
 10. Provide the solutions to all our problems         : cung cấp những giải pháp cho tất cả vấn đề của

 chúng ta

 1. Put your pens down immediately                     : đặt bút xuống ngay lập tức
 2. Reduce the amount of work                             : giảm số lượng công việc
 3. Refine one’s ideas                                            : cải tiến ý tưởng của ai
 4. Result in great harm / some useful labour-saving products:

  = Dẫn đến sự tổn hại lớn/ vài sản phẩm có ích tiết kiệm sức lao động

 1. Show his emotions clearly                                : bộc lộ cảm xúc rõ ràng
 2. Stand on a stage and make people laugh         : đứng trên sân khấu và làm mọi người cười
 3. Sustain                                                              : chống đỡ, duy trì, kéo dài
 4. Take over                                                          : chuyển , chở, đưa , dẫn/ kế tục, tiếp quản
 5. Want value in return for its contribution          : mong muốn nhận lại giá trị vì sự đóng góp
 6. Will be marked on your presentation               : được chấm điểm dựa trên sự trình bày
 7. Write a draft of an essay or report                   : viết bản nháp cho 1 bài văn hoặc bản báo cáo

 

Adj – Adv phrases:

 1. Avant-garde (a/n)                                               : tiên phong / tiên tiến
 2. Crucial                                                                : cốt yếu, chủ yếu
 3. Desirable                                                            : đáng ao ước
 4. Monetary                                                            : thuộc tiền tệ
 5. Namely …                                                          : cụ thể là, đó là
 6. Precise and methodical                                      : chính xác và có phương pháp
 7. Vice versa                                                          : ngược lại
 8. Vital                                                                   : (thuộc sự) sống, quan trọng
 9. Compulsory                                                        : ép buộc, cưỡng bách

= mandatory                                                       : có tính bắt buộc

= obligatory                                                        : bắt buộc, cưỡng bách

= requisite                                                          : được đòi hỏi

= imperative                                                       : cấp bách, bắt buộc

= not optional                                                     : không tùy ý

 

Useful Expressions:

 1. A picture say more than a thousand words       :
 2. It is (im)possible for s.o to do s.t                       : thật (không) có thể cho ai làm gì
 3. It is essential that / in order to V                       : cần thiết để làm gì

 

+Phrase bank of expressing opinions on arts and sciences:

 1. I (don’t) think it’s a crucial factor because …    : Tôi (không) nghĩ đó là một nhân tố thiết yếu vì …
 2. I think … is more important because …              :
 3. I think it’s had a huge/minor influence. For example,…

= …có 1 ảnh hưởng to lớn / nhỏ.

 1. In my opinion, … is the most …                         :
 2. This depend on whether you prefer …               : Điều này tùy thuộc vào bạn thích …(cái gì)
 3. To quite a large degree, because …                    : Ở một mức độ lớn lao, bởi vì …

 

+ Expressing other people’s views on arts and sciences:

 1. …will certainly lead the world to disaster          :

… chắc chắn đưa thế giới đến thảm họa

 1. Advanced technology just creates more work / makes tasks easier:

Công nghệ cao rõ ràng tạo ra nhiều việc làm hơn/ làm công việc dễ dàng hơn

 1. It is often said that…                                          : Người ta thường nói rằng …
 2. Most of … are of no practical and waste of time:

Đa số/ hầu hết … thì không thực tế và phí thời gian

 1. Science has ability to make all our lives much easier:

=

 1. Scientist should understand the impact (sự ảnh hưởng) of …       :
 2. The arts contribute to society / should be more commercial:

Nghệ thuật đóng góp cho xã hội / nên có tính thương mại hơn

 1. The arts teach us what it means to be human    : …dạy chúng ta con người là gì
 2. There is an argument that…                                : Có 1 sự tranh luận rằng …
 3. Well , some people would say that …               : À, vài người cho rằng …

 

+Disagreeing:

 1. I don’t really think that’s true because …          :
 2. I’m not sure because …                                      :
 3. That’s not my view, because …                          : Đó không phải quan điểm của tôi, vì …

 

STRATEGIES:  Paraphrasing- changing word forms: Thay đổi dạng từ

 

ADJECTIVE NOUN
Accomplished: đã hoàn thành, trọn vẹn,hoàn hảo Accomplishment:
Expressive: có ý nghĩa, diễn cảm Expressiveness:
Impartial: công bằng, vô tư Impartiality:
Original: thuộc nguồn gốc, đầu tiên, (bản) chính, độc đáo Originality:
Ostentatious : phô trương, khoe khoang Ostentation:
Pretentious: tự phụ, khoe khoang Pretentiousness:
Rigorous: nghiêm khắc, khắc nghiệt Rigour:
Talented: có tài năng Talent :
Creative: có tính sáng tạo Creativeness / creativity:
Curious: tò mò, hiếu kì Curiousity:

 

+Synonyms and equivalents:

A show : a performance , an entertainment , an act

Local : regional (thuộc về địa phương, vùng miền)

A demonstration: (1 sự minh họa) an explanation / example / illustration / a working model (làm mẫu)

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *