UNIT 08: CẤU TRÚC SONG SONG VÀ CÁC LIÊN TỪ ĐẲNG LẬP

CẤU TRÚC SONG SONG VÀ CÁC LIÊN TỪ ĐẲNG LẬP

Xem thêm các bài viết khác:

LIÊN TỪ ĐẲNG LẬP: AND, BUT, OR, NOR

N / V/ ADJ / ADV + AND, BUT, OR, NOR + N / V/ ADJ / ADV

Qui tắc: những gì được nối phải tương đương.

Ex:

-Laura has a car and bicycle.

-Jean is a beautiful and nice girl.

-Mrs. Keith speaks slowly and clearly.

-We visited Las Vegas and bought a lot of souvenirs.

-Your chair is new, but uncomfortable.

-Susan called Tom but couldn’t reach him.

-Would you like to go shopping or (to) stay home?

-Tom don’t like bulldogs, nor chihuahuas.

 

*Note: Dùng “nor” nối 2 mệnh dề thì mệnh đề sau phải đảo ngữ.

-I don’t often drink coffee, nor do I drink tea.

 

CẶP LIÊN TỪ: PAIRED CONJUNCTIONS

-Ghi nhớ: Tất cả các cấu trúc này đều nối 2 từ , cụm từ cùng loạicùng chức năng.

– Phải phân biệt nối câu có ý phủ định hay khẳng định.

– Xác định từ /cụm /mđề tương đương cần nối và chon đúng cấu trúc.

– Chú ý hòa hợp giữa S và V

Ex : Tom likes both dogs and cats ( danh từ – danh từ)

Bear is both tall and fat  ( tính từ – tính từ )

not only drank some wine but also ate a cake. (cụm động từ – cụm động từ )

1/ Not only ….. but also (không những … mà còn)

Robert is not only talented but also handsome. (adjective-adjective)
He writes not only correctly but also neatly. (adverb-adverb)
She can play not only the guitar but also the violin. (noun-noun)
She not only plays the piano but also composes music. (verb-verb)

Note: Thành phần sau but also thường quyết định thành phần sau not only.

Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.

Chú ý : Trong câu khi not only đứng đầu câu thì phải đảo ngữ.

Ex : Not only did I drink some wine but also I ate a cake.  ( mệnh đề – mệnh đề )

 

– Các biến thể của not only …but also:

Not only  clause ( đảo ngữ)…… but  clause …..as well ( as well để ở cuối )

Not only  clause ( đảo ngữ)…… but  clause….. ( chỉ dùng but mà thôi )

Not only  clause ( đảo ngữ)…… but  S also V  ….( chen chủ từ vào giữa )

 

2/ As well as (vừa … vừa …)

Robert is talented as well as handsome. (adjective-adjective)
He writes correctly as well as neatly. (adverb-adverb)
She plays the guitar as well as the violin. (noun-noun)
Paul plays the piano as well as composes music. (verb-verb)

 

Note: Phân biệt với S1 + as well as + S2 (đồng chủ ngữ) mang nghĩa cùng với.

(Xem Chuyên đề S + V Agreement)

 

The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.

 

3/ Both ….. and… (vừa … vừa)

– Như Not only …. but also.

Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.

 

4/ Either + N + or + N : hoặc N hoặc N

-Khi 2 chủ từ nối bằng EITHER…OR, ðộng từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ gần V nhất.

(Xem Chuyên đề S + V Agreement)

Ex: Either Tom or Jerry must be here.

 

5/ Neither + N + nor + N : không N cũng không N

-Khi 2 chủ từ nối bằng NEITHER…NOR, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ gần V nhất.

Neither Jackie nor Pat is going to go to work tomorrow.

– Dùng cấu trúc neither .. nor… phải bỏ not

Ex : I don’t buy the book at that store. I don’t buy the pen at this shop. ( dùng neither .. nor … )

=> I buy neither the book at that store nor the pen at this shop.

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *