UNIT 14: CÂU TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

CÂU TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

DIRECT AND REPORTED SPEECH

Xem thêm các bài viết khác:

LESSON 01: GIỚI THIỆU VỀ LỜI NÓI GIÁN TIẾP

I. Definition:

1. Direct Speech (lời nói trực tiếp): là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.

– Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).

– Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.

Ex: “I don’t like this party” John said.

 

2. Indirect / Reported speech (lời nói gián tiếp) là lời tường thuật lại ý của người nói và sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh nói.

Ex: John said that he didn’t like that party.

 

II.Các biến đổi trong lời nói gián tiếp:

1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

 

Direct Speech Reported Speech
1. Present Simple:V1

Ex:Tom said “I am told to be at work before 6a.m”

Ex: He said “ I enjoy drinking”

2. Present Progressive: am/is/are +Ving

Ex: He said “I’m watching TV”

3. Present Perfect: has/have + V3/ed

Ex: He said “ I have just bought a new book”

 

4. Present Perfect Progressive: has/have + been V.ing

5. Past Simple: V2/ed

Ex: They said “ We came by car ”

6. Past Progressive: was/were + V-ing

Ex: He said “I was sitting in the park at 9 p.m”

She said, ” I was waiting for the bus when he arrived.’

 

 

 

 

7. Past Perfect: had + V3/ed

Ex: She said “ My money had run out”

8. Past Perfect Progressive : had been + Ving

9. Future Simple: will +V b.inf

Ex: Sally said “I’ll phone you”

10. can / may / must

Ex: He said “ you can sit here”

Ex: Mary said “I may go to London again”

 

Ex: He said “I must finish this report”

1. Past Simple:V2/ed

Ex:  Tom said (that) he was told to be at work  before 6 a.m.

Ex: He said (that) he enjoyed drinking.

2. Past Progressive: was/were+Ving

Ex: He said (that) he was watching TV.

3. Past Perfect: had + V3/ed

Ex: He said (that) I had just bought a new book

4. Past Perfect Progressive : had + been V.ing

5. Past Perfect: had + V3/ed or Past Simple 

Ex: They said (that) they had come by car

6. was/were+V.ing (or Past Perfect progressive)

Ex:-He said (that) he was sitting in the park at 9 p.m .

She said that she was waiting for the bus when he arrived.

She said that she had been waiting for the bus for two hours when he arrived. (completion)

7. Past Perfect: had + V3/ed

Ex: She said ( that) her money had run out.

8. Past Perfect Progressive : had been + Ving

9. would + V b.inf

Ex: Sally said ( that)  she would phone me

10. could / might / must – had to

Ex : He said ( that)  we could sit there.

Ex: Mary said ( that) she might go to London again

Ex: He said ( that)he had to finish that report.

 

Notes: Các trường hợp không đổi thì (NO BACKSHIFT OF TENSES)

a/ Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi

Ex: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “The text is difficult”.

=>He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.

 

b/ Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi.

Ex: My teacher said “The sun rises in the East”

=> My teacher said (that) the sun rises in the East.

 

c/ Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên.

Ex: He said, “ I will come to your house tomorrow”

=> He said (that) he will come to my house tomorrow.

 

d/ Câu trực tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:

Ex: He said: “If I knew her address, I would write to her”

=> He said that he would write to her If he knew her address

Ex: She said, “If I had enough money, I would buy a new bicycle.”

=> She said (that) if she had enough money, she would buy a new bicycle.

 

But:  Tuy nhiên nếu lời nói trực tiếp là câu điều hiện loại 1 thì được chuyển sang loại 2.

Ex: The advertisement said: “If you answer the questions correctly, you may win one million dollar”    => The advertisement said that I might win one million dollar If I answered the questions correctly.

 

e/ Không thay đổi thì của mệnh đề sau “wish”, “It’s (high/ about) time”, “would rather, would sooner”.

Ex: He said; “I wish I had a lot of money”

=> He wishes (that) he had a lot  of money

 

f/ Không thay đổi thì với:

   Could, would, might, should

   Ought, had better, need

But: must => had to/  or must (chỉ luật lệ, qui tắc, cấm đoán “mustn’ t”)

 

Ex: She said; “I could do the homework

=> She said the she could do the homework

Ex: His father said to him: “You must study harder”.

=> His father told him that he had to study harder.

Ex: The manager said: “Employees must go to work before 6 a.m”.

=> The manager said that employees must go to work before 6 a.m”.

 

g/ Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định không đổi thì :

Ex: He said, “I was born in 1980”

=> He said that he was born in 1980.

 

h/ Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu phức(complex senbtence) có thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Ex: “I saw him when he was going to the cinema”

=> She said she saw him when she was going to the cinema.

 

2/ Các biến đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:

   Đại từ nhân xưng

Trực tiếp Gián tiếp
I He, she
we they
You They/ he/ she/ I

Chủ ngữ

 

Tân ngữ

Trực tiếp gián tiếp
Me Him/ her
us Them
you Them/ him/ her

 

Tính từ sở hữu

Trực tiếp Gián tiếp
my His/ her
our Their
your Their/ his/her/ my

Đại từ sở hữu

Trực tiếp Gián tiếp
mine Him/ hers
ours Theirs
yours Theirs/ his/ hers

 

 

3/ Các biến đổi về từ chỉ thời gian và nơi chốn:

 

Trực tiếp Gián tiếp
Today/ tonight that day/ that night
Yesterday the day before/ the previous day
last month/ night … the month before / the previous month/ night
Tomorrow the following day/ the next day
this moth that month
The day before yesterday two days before
The day after tomorrow in two days’ time
next month the month after / the following month
Here/ Overhere There/overthere
Now then
Ago before
This that
These those

Note:

– Nếu câu tường thuật vẫn ở cùng một địa điểm và thời gian ta không đổi thì, tính từ chỉ định và trạng ngữ chỉ thời gian , nơi chốn.

Ex: He said “ I will come here to take this book tonight”.

=> Half an hour ago he said he will come here to take this book tonight.

 

LESSON 02: BIẾN ĐỔI TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1/ Câu trần thuật trong lời nói gián tiếp: (Statements in reported speech)

S + said (to + O) + that S + V…

S + told + O + that S + V….

Ex: “We will have a test tomorrow”, my teacher said.

=> My teacher said (that) they would have a test the next day.

Note: Một số ĐT tường thuật: thought, announced, explained, complained, believed…

 

2/ Câu hỏi trong lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)

Các biến đổi đã nêu trên đều được áp dụng. Ngoài ra:

  • Động từ tường thuật câu hỏi gián tiếp là asked/ wanted to know/ wondered ( tự hỏi)
  • Bỏ đảo ngữ.
  • Không dùng liên từ “that’, bỏ dấu “?”.

 

a. Yes/ no questions:

S + asked + ( O )  + if / whether + clause

Ex: Tom asked Jerry“ Are you fond of watching television?”

=> Tom asked Jerry if/whether he was fond of watching television.

 

b. Wh-questions:

S + asked + (O) + wh – word + clause

Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?”

=> He asked me why I had gone with her father the week before.

 

3. Câu mệnh lệnh trong lời nói gián tiếp (Imperative in reported speech)

Là loại câu yêu cầu người khác làm gì đó, cách nhận dạng:

Đầu câu là:

–        Động từ nguyên mẫu

–        Don’t

–        Can you

–        Could you

–        Would you

–        Would you mind

–        Please ( please có thể ở cuối câu)

 

Các chú ý khi biến đổi câu mệnh lệnh trực tiếp thành gián tiếp:

-Dùng các động từ tường thuật : ordered , commanded , requested, asked, tolded.

-Phải nêu rõ tân ngữ trực tiếp (người được nhận mệnh lệnh). Không có thì thêm vào.

-Động từ trong câu mệnh lệnh đổi thành TO V.

 

*Mệnh lệnh khẳng định:         

           He/ she + ordered/ commanded/ told/ asked/ requested  + object + to infinitive

    

Ex: “Please wait for a minute.” The man asked me

=> The man asked me to wait for a minute.

“Would you mind opening the door” she asked me.

=> She asked me to open the door.

 

*Mệnh lệnh phủ định:

       He/ she  +  ordered/ told/ asked + object  not to + infinitive

Ex: “ Please don’t talk loudly”.

=> He asked me not to talk loudly.

 

Cách biến đổi:

Người nói asked / told + người nghe (not) to inf.

-Có don’t thì ta dùng not

-Lưu ý là đối với câu mệnh lệnh, nhất thiết phải có người nghe:

-Các bước tìm người nghe từ dễ đến khó như sau:

 

* Đề bài cho sẵnquá dễ dàng.

Ex: Mary said to Tom: “ Don’t kiss me a lot”

=> Mary asked / told not to kiss her a lot.

 

Người nghe được để ở cuối câu: (phải có dấu phẩy trước người nghe) : đem ng.nghe lên đặt sau told/asked.

Ex: “Give me your money, Mary” said the man.

=> The man told Mary to give him her money.

 

Note: ng.nghe là mum , dad thì phải đổi thành sở hửu + mother / father . Các danh từ như : boy, girl ..vv. thì phải thêm the phía trước

Ex: “Please give me some food, Mum “said the boy.

=> The boy told his mother to give him some food.

“Don’t stay here, girls” the man said.

=> The man told the girls not to stay there.

 

* Trường hợp không có người nghe: xem người nói có dùng sở hửu không, lấy sở hửu đó đổi sang ng.nghe.

Ex: His mother said “…”  . Có sở hửu his : người nghe là him

=> His mother told __________________________________________________________________

 

* Trường hợp vẫn không tìm ra người nghe thì ta dùng me (tôi) làm người nghe.

 

4. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp: (Exclamationin reported speech)

– Động từ tường thuật là: exclaim/shout

Ex: He said, “What a lovely garden they have”

=> He exclaimed that they had a lovely garden.

 

– Các hình thức cảm thán bắt đầu bằng “what” và “how” chuyển sang gián tiếp bằng:

He said that it was … / hoặc He exclaimed that it was …

Ex : She said; “What a pity!” (Direct speech)

=> She exclaimed that it was a pity

 

Dạng câu câu cảm thán : Dùng động từ tường thuật EXCLAIM + N biểu lộ trạng thái.

 

Công thức :   S + exclaim with +  danh từ biểu lộ trạng thái that

 

-Các danh từ thường dùng trong mẫu này: Delight ( thích thú, vui sướng) , Admiration  ( ngưởng mộ ), Horror  ( sợ hãi) ,Satisfaction (hài lòng) , Surprise  ( ngạc nhiên) , Pain (đau đớn) , Regret (tiếc nuối)  , Disappointment ( thất vọng) …….

Ex: “What a lovely dress!”

=> She exclaimed with delight that the dress was lovely.

“Oh! I’ve cut myself” said the little boy.  (Ối, tôi bị đứt tay rồi!)

=> The little girl exclaimed with pain that she had cut herself.

 (Con bé kêu lên đau đớn rằng nó bị đứt tay)

 

5. Reported speech with to infinitive

Note: Khi câu tường thuật là lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, yêu cầu,mời mọc …ta dùng V chính ở dạng TO V.  

*Nhóm V tường thuật đòi hỏi Object:  S + V + Đtừ tường thuật + O + to V

“ask, advise, command, invite, , recommend, encourage ,warn, instruct, persuade, remind (nhắc nhở), tell, warn ( cảnh báo ), order ( ra lệnh ), beg ( van xin ), urge ( thúc , hối) , compel, entreat , expect implore ,request …

Ex : “Would you like to go out with me.” Said the man.  (Mang ý mời mọc)

=> The man invited me to go out with him.

-Nếu có ý không làm chuyện gì, thì đặt NOT trước to inf .
Ex : Don’t stay up late (Đừng thức khuya nhé – ý nhắc nhở)
=> She reminded me not to stay up late  (Cô ấy nhắc nhỡ tôi không thức khuya )

 

*Nhóm V tường thuật không đòi hỏi Object:  S + V + Đtừ tường thuật + to V

“agree, demand, hope, promise, threaten, offer, decide, promise (hứa), agree ( đồng ý ), threaten ( đe dọa), propose ( có ý định ), offer ( đề nghị giúp ai) , refuse (từ chối) , guarantee, hope, swear, volunteer vow…

Ex: He said, “ I will kill you if you don’t do that”

=>  He threatened to kill me if I did not do that.

Ex: We’ll visit you.

=> She promised to visit me.

Ex: Let me give you a hand
=> He offered to give me a hand.

 

* Các dạng câu sử dụng ADVISE:

Có một số dạng câu như câu hỏi, câu điều kiện … nhưng khi tường thuật lại thì không dùng dạng câu hỏi mà phải áp dụng công thức của câu mệnh lệnh với động từ advise do chúng mang nghĩa khuyên bảo:

S + advise + O + to inf.

S + had better

S + should

Why don’t you….

If I were you…

Ex:

– My mother said,” You’d better go to school early”

=> My mother advised me to go to school early.

-“Why don’t you go to school early? ”, said my mother.

=> My mother advised me to go to school early.

 

* Các dạng câu sử dụng INVITE / OFFER

Đề nghị giúp ai, lời mời: Would you like / How about … =>

S + invite + (O) + to V …

          S + offer + to V …

– Would you like to V… / How about …/ Why don’t you + … để mời => invite.

– Would you like me to V / Shall I do…/ Can I…? Could I …? / I’ll do …  if you like => offer.

 

Ex: He said, “Would you like to go out for a drink?”

=> He invited me to go out for a drink.

“I will look after the house for you if you like” he said.

=> He offered to look after the house for me if I liked.

 

* Các dạng câu sử dụng ASK:  Yêu cầu, nhờ vả: S + asked + someboby + for + something

“I’d like…, Can/could I have…?, Can/Could/Would you (please)…?, Would you mind…?, Câu m.lệnh.          

Ex: She said, “Can you lend me your book?”

=> She asked me to lend her my book.

 

* Câu sử dụng REMIND: S + remind(ed) + someboby + to Infinitive verb

Lời nhắc nhở: “Remember…” , “Don’t forget…

Ex: She said to me; “Don’t forget to ring me up tomorrow evening”

=> She reminded me to ring her up the next evening.

 

* Câu sử dụng AGREE:  S + agreed + to verb…

-Sự đồng ý về quan điểm như: all right, yes, of course            

Ex: “All right, I’ll wait for you” he said

=> He agreed to wait for me.

 

* Câu sử dụng WANT:  S + wanted + obj + to verb…

Diễn tả sự mong muốn : would like, wish

Ex: “I’d like you to become a doctor,” my mum said

=> My mum said to me that she wanted me to become a doctor.

 

Câu sử dụng WISH: S + wished  + O1 + O

“Happy birthday to you!” she said to me.

=> She wished me a happy birthday.

 

* Câu sử dụng REFUSE: Từ chối  : S + refused + to V …

Ex: ‘No, I won’t lend you my car”

=> He refused to lend me his car.

 

*Câu sử dụng PROMISE:  Lời hứa:   S + promised to V…

Ex: ‘I’ll send you a card on your birthday”

=> He promised to send me a card on my birthday.

 

6. Reported speech with gerund (V.ing): (câu gián tiếp với danh động từ)

– Khi lời nói gián tiếp là lời đề nghị, chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi ….động từ tường thuật dùng với danh động từ.

a/ Động từ tường thuật +  V-ing…….

– Động từ tường thuật: deny, admit, suggest, regret, advise (không có Object) ………..

Ex: He said to me; “Let’s go home”

=> He suggested going home

 

* Chấp nhận hoặc phủ nhận: ADMIT / DENY

Ex: “We stole his money,” they said.

=> They admitted stealing his money.

Ex: “I didn’t steal his money,” she said.

=> She denied stealing his money.

 

* Đề nghị, gợi ý: SUGGEST

S + suggest + (not) + V-ing … (cùng làm)

S1 + suggest (ed) + that + S2  + should + bare infinitive (S2 làm)

-What about …/ How about V-ing…/ Let’s ……./ Why don’t we …. Shall we …?

-It’s a good idea that …

Why don’t you/ How about … / Could (đề nghị ai làm)

 

Ex: He said to me; “Let’s go home”

=> He suggested going home

“You should buy a new mobile phone” Susan said.

=> Susan suggested that I should buy new mobile phone.

 

b/ Động từ tường thuật + giới từ + Ving…

– Động từ tường thuật kèm giới từ: : dream of, object to, insist on, complain about, think of, look forward to ….

 

* Cương quyết, khăng khăng: INSIST ON

S + insisted + on + v-ing…

Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.

=> Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

“I’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda

=> Peter insisted on driving Linda to the station.

 

* Mơ ước: DREAM OF

S + dreamed + of + v-ing…

Ex: “I want to pass the exam with flying colours,” John said.

=> John dreamed of passing the exam with flying colours.

 

* Suy nghĩ về: THINK OF

S + think (thought) + of +v-ing…

Ex: John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it

John : I think so

=> John and his wife were thinking of buying the house.

 

* Mong đợi: LOOK FORDWARD TO

S + looked forward to + v-ing…

Ex: “Mr.Smith: I feel like meeting our children soon”.

=> Mr.Smith looked forward to meeting their children soon.

 

c/ Động từ tường thuật + giới từ + tân ngữ + Ving…

– Động từ tường thuật: thank sb for, accuse sb of, congratulate sb on, apologize sb for, warn sb against, prevent sb from, stop sb from…

Cảm ơn, xin lỗi:

                                                  S + thanked  + s.o + for + v-ing

                                                  S + apologized for + (not) + v-ing

                                                  S + apologized + to + s.o + for + (not) + v-ing

 

Ex: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

=> Tom thanked me for helping him.

Ex: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

=> Peter apologised for being late.

“I’m sorry I’m late,” Peter said to me.

 => Peter apologised to me for being late.

 

* Chúc mừng:        S + congratulated + s.o + on + v-ing

Ex: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!”

=> John congratulated me on receiving the scholarship.

“I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

=> Tom congratulated me on passing the exams.

 

* Cảnh báo, ngăn cản: be careful, be dangerousdon’tI can’t let you …

-Cảnh báo:      S + warned + s.o + to verb…

             S + warned + s.o + against + V-ing …

Ex: “Be careful of strangers and don’t go out at night”; he said

=> He warned us to be careful strangers and not to out at night

Ex:  “Don’t stay at the near the airport,” I said to Ann

=> I warned Ann against staying at the near the airport.

=> I warned us not to stay at the near the airport.

 

-Ngăn cản:     S + prevented/ stopped + s.o + from + V-ing…

Ex: “Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane

=> Her mother prevented Jane from going out that night

Ex: I can’t let you use the phone,” Mary said to me.

=> Mary prevented / stopped me from using the phone.

 

* Tố cáo, buộc tội:               accuse s.o + of + doing sth

Ex: “You took some of my money,” he said.

=> He accused me of taking some of his money.

 

Blame sb for ( đổ lỗi ai về việc gì )
Blame sth on sb ( đổ tội gì cho ai )

Criticize sb for ( phê bình ai việc gì )

 

7. CÂU GIÁN TIẾP TỔNG HỢP: (mixed forms in reported speech)

Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán: phải dùng liên từ để nối lại khi chuyển sang câu tường thuật

 

a/ Nếu 2 câu quan hệ nguyên nhân, kết quả dùng: Because/ So

Ex: “Don’t tell me to do that. I don’t like it “

=> He asked me not to tell him to do that because he did not like it.

 

b/ Nếu 2 câu đó không có quan hệ nhân quả mà chỉ là 2 câu nói liên tiếp nhau thì dùng: And added that Ex: “I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

=> She said that she missed her mother and added that she would visit her the next day.

 

– Nếu 2 câu khác dạng nhau thì câu nào làm theo dạng đó (câu đầu vẫn làm bình thường sau đó câu sau thêm and và động từ tường thuật tương ứng).

Ex:

– “This is my book. Don’t take it away.”  ( câu đầu dạng phát biểu, câu sau dạng mệnh lệnh)

=>She said that was her book and told me not to take it away.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *