UNIT 15: ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Xem thêm các bài viết khác:

TAKE                   BE

Infinitive without TO                                   take                    be

Infinitive with TO                                         to take                to be

Perfect infinitive                                           to have taken   to have been

Simple present                                              take(s)               am/is/are

Simple past                                                    took                   was/were

Present participle/ Gerund                          taking                being

Past participle                                                 taken                been

 

1. VERB + TO-VERB (TO-INF)

Ex: He wants to go with us.

 

2. VERBS thuộc nhóm ENJOY + V-ING (gerund)

Ex: Mary enjoys cooking.

Nhóm ENJOY:

Admit                                      : nhận , chấp nhận

Appreciate                               : cảm kích

Avoid                                      : tránh né

Cease                                       : xem

Delay                                       : trì hoãn

Deny                                       : phủ nhận, chối

Detest                                      : ghét

Dislike                                     : không thích

Dread                                      : sợ hãi

Enjoy                                       : thích

Fancy                                      : tưởng tượng

Find                                         : phát hiện

Finish                                      : hoàn thành

Go                                           : đi

Hate                                        : căm ghét

Imagine                                   : tưởng tượng

Keep                                        : vẫn, cứ

keep + O + Ving                     : bắt ai làm gì

Ex: They kept me waiting.

Leave                                      : bỏ lại

Like                                         : thích

Mind                                       : quan tâm

Miss                                         : bỏ lỡ

Necessitate                              : đòi hỏi phải

Neglect                                    : làm ngơ

Postpone                                 : hoãn lại

Practise                                    : luyện tập

Give up                                   : từ bỏ

Quit                                         : từ bỏ

Recall                                      : hồi tưởng

Report                                     : thuật lại

Resent                                     : căm phẩn

Resist                                      : chống lại

Resume                                   : nối lại

Risk                                         : liều mạng

Suggest                                   : đề nghị

Feel like                                   : thấy thích

Consider                                  : xem xét

3. Cũng dùng V-ING sau các trường hợp này

 • Sau giới từ: in, on, at, by, without
 • Sau TO (khi TO là giới từ)

be /get used to / be accustomed to                  : quen với cái gì, hoàn cảnh nào

Chú ý: Phân biệt: (didn’t) used to + V b.inf => Chỉ thói quen, việc từng làm trong quá khứ

be acquainted with                                          : quen với người nào đó

look forward to                                               : mong đợi

object to                                                          : phản đối

take to                                                             : dùng đến, nhờ cậy đến, ham thích, nghiện

Ex: He took to drinking long time ago.

 

prefer Ving to Ving                                        : thích … hơn…

start sb to Ving                                               : bắt ai làm gì

seem/appear to be + Ving/ N                          : có vẻ như là

can’t help / can’t resist                                    : không nhịn được

can’t stand / can’t bear (không O)                  : không chịu đựng được

How about…? What about…?                       : còn về…… thì sao?

It’s worth/ not worth                                      : thật đáng / ko đáng phải làm…

It’s no good / no use = there’s no point in      : chẳng ích gì khi

be busy + V_ing                                              : bận làm cái gì

have difficulty + V_ing                                  : gặp phải khó khăn khi làm …

 

 • Chú ý sau “can’t bear”:  can’t bear + O + to V

                                          can’t bear + O / sở hữu + Ving

Ex: I ______________ you to shout that way.

I ______________ your shouting.

 

 • Không dùng những động từ trạng thái (stative verb) như “know, understand…” ở dạng V-ing sau begin, cease ,continue.
 • Đối với các V (allow, advise, permit, forbid) có công thức như sau: V + O + to V

                                                                                                               V + V.ing (không O)

                                                                                                                       

4. VERB + (O) + To Verb : Phần lớn các V đều có công thức V1 + (O) + to V2

Ex: He asked me to stay.

They wanted this boy to go.

Afford : đủ kh.năng,đ.kiện (để làm gì)

Agree                                      : đồng ý

Appear                                    : dường như

Arrange                                   : sắp xếp

Ask                                          : yêu cầu

Attempt                                   : cố gắng

Beg                                          : van xin

Care                                         : quan tâm

Cause                                      : khiến cho

Challenge                                : thách thức

Claim                                       : đòi hỏi

Dare                                        : dám

Consider (+O) +to V               : xem xét, chiếu cố

Decide                                     : quyết định

Demand                                  : đòi hỏi

Deserve                                   : xứng đáng

Desire                                      : khao khát

Encourage                               : khuyến khích

Expect                                     : trông đợi

Fail                                          : thất bại

Forbid                                     : cấm

Happen                                    : tình cờ

Hesitate                                   : do dự

Hope                                       : hy vọng

Intend                                     : dự tính

Need                                       : cần phải

Offer                                       : dành cho, đề nghị

Persuade                                  : thuyết phục

Plan                                         : dự tính

Prepare                                    : chuẩn bị

Pretend                                    : giả vờ

Promise                                   : hứa

Prove                                       : chứng tỏ

Refuse                                     : từ chối

Require                                    : đòi hỏi

Strive                                       : phấn đấu

Tell                                          : kể, bảo

Tend                                        : có khuynh hướng

Think                                       : suy nghĩ

Threaten                                  : đe dọa

Urge                                        : thúc giục

Want                                       : muốn

Wish                                        : ao ước

would hate                              : ghét

would like                               : muốn

would love                              : thích

would prefer                           : thích hơn

so as to + V/ in order to V      : để

be about + to V                       : sắp sửa

5. Các V + Vb.inf

had better                                :           nên…thì hơn

would rather / had rather         :           thích hơn

can but + Vb.inf                               :           đành phải

Ex: We can but try.

do nothing but                        :           chẳng làm gì nhưng chỉ

bid + O + (to) V                      :           ra lệnh

daren’t (thể phủ định)             :           không dám

needn’t (thể phủ định)            :           không cần

 

MAKE / LET + O + V b.inf (không TO)

HAVE + O + V b.inf (thể sai bảo chủ động)

Ex: They make/let/have him work all day.

 

6. HELP + O + (TO) Verb

Ex: We’ll help them (to) do it.

 

7. Verb chỉ giác quan + O + V b.inf (ko TO) / V-ING

Verb chỉ giác quan: “look, see, watch, hear, listen, feel, smell, taste, notice, observe, perceive 

 • Hear/ see/ watch… + Vb.inf: chứng kiến toàn bộ hành động, từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
 • Hear/ see/ watch… + Ving  : chứng kiến chỉ một phần hành động.

Ex: They saw him running away.

They saw him steal the money of the beggar and run away.

I didn’t notice her coming out.

Chú ý: smell / find + O + V-ing

Ex: Do you  smell something burning?

found him trying a lot.

 

8. Những từ V-ING vừa TO V mang nghĩa khác nhau

 

 1. Like + to V : thích, muốn cần làm tại một thời điểm nào đó (nhất thời).

Like + Ving : sở thích (lâu dài)

 

 1. Stop + Ving: dừng cái đang làm. (là bổ ngữ của động từ)

Stop + to V : dừng để làm cái khác. (diễn tả mục đích)

stop
prevent
preclude + Sb/sth from doing(Ving) sth. (ngăn cản ai/cái gì làm việc gì)
inhibit
deter
Ex : The storm precluded the plane from taking off.

 

 1. Forget  / Remember + Ving: quên / nhớ (đã làm rồi) . Đề cập h.động trước thời điểm nói.

Forget / Remember + to V : quên / nhớ (để làm ). Đề cập h.động trong tương lai

 

 1. Regret + Ving: hối hận đã làm

Regret + to V :lấy làm tiếc để…

 

 1. Try + Ving: thử

Try + to V : cố gắng

 

 1. Need + S (người) + to V

Need + S (vật)      + Ving/ to be + V3

 

 1. Mean + to V : dự định, có ý định

Mean + Ving: có nghĩa là, đồng nghĩa với

 

 1. Go on + Ving: tiếp tục cái đang làm (diễn tả trạng thái tiếp diễn)

Go on + to V : tiếp tục làm cái khác ( diễn tả bước chuyển)

 

 1. Busy + Ving     : bận làm gì đó

Too busy + to V: quá bận để làm gì

 

 1. Be interesting in + Ving: sở thích

Be interested       + to V : thích điều đã xảy ra

 

 1. Have chance / opportunity of + Ving

Have chance / opportunity to + V

 

 1. Agree to do something

Agree to + O + doing s.th

 

 1. Be afraid of + Ving    : sợ cái gì, không kiểm soát, lựa chọn, quyết định được…

Be afraid to                 : sợ cái gì, kiểm soát, lựa chọn, quyết định được,…

Be afraid + that clause: báo tin xấu/ từ chối

 

 1. Sorry for Ving                   : xin lỗi đã làm

Sorry to V                         : xin lỗi sắp làm

Sorry + that clause            : thông báo tin xấu/ từ chối đề nghị

Sorry for N                        : tiếc về

Sorry about+ N/ V.ing     : thông cảm về/ hối tiếc / xin lỗi về

Ex:I’m sorry about hurting your feelings. 

 

 1. Allow/ permit/ advise/ recommend/ intend + Ving

Allow/ permit/ advise/ recommend/ intend + O + to V

 

 1. Start/ begin/ continue/ commence/ cease + Ving/ To V

 

 1. Sure/ Certain + of + Ving : nói đến cảm nghĩ của người đang đề cập đến.

Sure/ Certain + to V          : nói đến cảm nghĩ riêng của người nói hay người viết.

18. propose      (+ to V: đề nghị…)                (+V-ing: gợi ý)

19/ mean           (+ to V: muốn nói, ngụ ý)    (+V-ing: cần phải)

20/ manage       (+ to V: xoay sở)                  (+V-ing: quản lý)

 

Những cái ngộ ngộ nhé

 

 1. The first/ last/ next/ only + N + to V
 2. Would (‘d) rather + V b.inf

Would (‘d) rather + not + Vb.inf

Would prefer + (not) + to V : Một hành động / một đối tượng

Would prefer + (not) + N/ Ving + to + N/ Ving: Hai hành động/ hai đối tượng

 1. How/ what/ where + to V
 2. Would like/ love/ hate + to V
 3. I’m sorry/ glad/ delighted + to V
 4. Spend time/ money + Ving

Waste time/ money + Ving

 1. Have difficult/ trouble/ problem + Ving
 2. Catch/ find + O + Ving
 3. Stand/ sit/ lie + Ving
 4. Go + Ving ( go fishing, go hiking…)
 5. Imagine + O + Ving
 6. Do nothing but + Vb.inf: không làm gì phải chỉ…
 7. Would you please + Vb.inf
 8. Had better + Vb.inf
 9. prefer + to do : Thích làm gì hơn.

prefer+ sb/sth to sb/sth : Thích ai / cái gì hơn ai / cái gì.

prefer Ving/N to Ving/N : thích làm gì/N hơn làm gì/N.

 

*Các động từ sau đây có thể được theo sau bởi: “how to +V”

Teach                                       :  dạy (cách làm gì)

Learn                                       :  học (cách làm gì)

Know                                      :  biết (cách làm gì)

Understand                             :  hiểu (cách làm gì)

 

*Các động từ sau đây có thể được theo sau bởi “to V” hoặc “V-ing” không làm thay đổi về nghĩa.

Begin                                       : bắt đầu

Continue                                 : tiếp tục

Cease                                       : ngừng, dùng, thôi, ngớt , hết

Love                                        : yêu, mến, quí

Hate                                        : ghét

Omit                                        : bỏ sót

Prefer                                      : thích hơn

Start                                        : bắt đầu

Commence                              : bắt đầu , khởi đầu, trúng tuyển

Attempt                                   : cố gắng, thử

Like                                         : thích

 

Các cấu trúc khác

 1. Chủ ngữ giả IT:

It + be + adj/N + to V

 1. It takes/ took + O + to V
 2. It was very kind/ careless of you + to V
 3. Too…to V/ Enough + to V
 4. “Để”: In order to + V – To V

 

Các cấu trúc đặc biệt: Sau TO dùng VING

 1. Be used to + Ving: quen với ( thói quen)

Get used to + Ving: trở nên quen với (bắt đầu làm quen với)

 1. Look forward to + Ving
 2. Object to + Ving
 3. Be accustomed to + Ving
 4. Confess to + Ving
 5. Take to + Ving
 6. Be given to + Ving
 7. Get round to + Ving  ( bắt tay vào việc gì)
 8. Start sb to + Ving

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *