UNIT 16: NỘI ĐỘNG TỪ/ NGOẠI ĐỘNG TỪ

SPECIAL SUBJECT: IN/ TRANSITIVE VERBS

(NỘI ĐỘNG TỪ/ NGOẠI ĐỘNG TỪ)

Xem thêm các bài viết khác:

​​​​​​​1. TRANSITIVE VERB (Vtr.) (NGOẠI ĐỘNG TỪ): Là loại động từ cần có tân ngữ (O.d / O.in) theo sau và có thể chuyển sang câu bị động. 

Ex: I’m doing my homework. (=> My homework is being done.)

The customer signed the check. (=> The check was signed by the customer.)

NOTES:

  1. Ngoại động từ có hai tân ngữ (trực tiếp: Direct object/ gián tiếp: Indirect Object) ta theo công thức sau đây:
  • Thông thường O.d trước, O.i sau:

S + Vtr. + O.d + pre. + O.i…

Ex: I gave that letter to him.Ex: He bought a toy car for his son.

 

  • Nếu O.i trước O.d sau ta dùng:

S + Vtr. + O.i + O.d… (không có giới từ)

Ex: He gave him that letter.Ex: He bought his son a toy car.

 

  • Nếu cả hai tân ngữ đều là đại từ:

S + Vtr. + O.d (pro) + pre + O.i (pro)

Ex: I gave it to him last Sunday.Ex: He bought it for him yesterday.

 

  1. Ngoại động từ có tân ngữ và bổ ngữ cho tân ngữ.

S + Vtr. + O + O.c (Noun/Adj)

Ex: They let the tiger free.Ex: We elected him chairman.

The cat licked the dish clean.

 

  1. Ngoại động từ có tân ngữ và phân từ làm bổ ngữ cho tân ngữ:

S + Vtr. + O + Past/ Pre. Part.
Ex: I heard my name called.Ex: They left me waiting.

 

  1. Ngoại động từ có tân ngữ và mệnh đề làm bổ ngữ cho tân ngữ:

S + Vtr. + O + Clause
Ex: They made the company what it is today.Ex: You can call me what you will.

 

2. INTRANSITIVE VERB (TỰ ĐỘNG TỪ): Chia làm ba trường hợp.

  1. Nội động từ có tân ngữ cùng nghĩa (cognate object):

S + V.i + Cognate O

Ex: She slept a peaceful sleep and dreamt a nice dream.

Ex: The soldier died a brave death.

 

  1. Nội động từ có hậu quả rơi vào chính S ( còn gọi là nội động từ)

S + V.i

Ex: The glass vase broke.

Ex: My head hurt.

 

  1. Động từ có bổ ngữ cho S:

S + V (linking V) + S.Complement.
Các Linking Verbs: be, look (có vẻ), seem (có vẻ)…     

-Note: Linking verbs: là các động từ có vai trò nối S với từ miêu tả cho chủ ngữ (S.Complement)

Ex: He        is          intelligent.                  He        is           a doctor.

S   V(linking)    S.Comp.                    S   V(linking)    S.Comp.

So sánh : He   looks       a doctor.   vs     He     looks          intelligent.

S    V(Vtr.)        O.d                 S   V(linking)          S.C

 

Một số Intransitive Verbs thường gặp:

agree                            = đồng ý                      appear                                    = hóa ra, xem ra

arrive                           = đến                           become, became, become     = trở nên, trở thành

come, came, come      = đến                           die                                          = chết

exist                             = có                             fall, fell, fallen                         = rơi

flow                              = chảy                         go, went, gone                       = đi

happen                        = xảy ra                       laugh                                      = cười

live                               = sống                         occur                                      = có, xảy ra

rain                              = mưa                          rise, rose, risen                      = dâng / mọc lên

seem                           = dường như               sit, sat                                     = ngồi

sleep, slept                  = ngủ                           sneeze                                    = hắc hơi

stand, stood                = đứng                         stay                                         = vẫn

feel, felt                       = cảm thấy                   grow, grew, grown                  = trở nên

sound                          = nghe có vẻ                taste                                       = có vị

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *