UNIT 17: CỤM ĐỘNG TỪ: PHRASAL VERBS PART 1

CỤM ĐỘNG TỪ: PHRASAL VERBS

Xem thêm các bài viết khác:

* Động từ ghép là động từ được theo sau bởi một trạng từ hay giới từ hoặc cả hai. Khi kết hợp lại, các động từ ghép này tạo ra nghĩa khác biệt hoàn toàn so với nghĩa gốc chủa mỗi từ trong từ điển.

Phrasal Verb = Verb + Adv/ Pre…

Ex: * To give up : từ bỏ

He has given up smoking.

* To put out : dập tắt

He put the cigarette out.

He put out the cigarette.

 

Có bốn loại động từ ghép:

1/ Type 1: Verb + Adverb

– Loại này Verb và Adv không thể tách ra và không có dạng bị động. Âm nhấn nằm ở Adv.

Ex: I’m looking for my key.

Một số động từ điển hình cho loại này:

Break down                                                    :           hư hỏng (thiết bị)

Break into                                                       :           đột nhập

Bring out                                                         :           gây ra

Call at                                                              :           ghé lại

Check in/into                                                   :           đăng kí

Check out (of)                                                 :           trả tiền, thanh toán

Come across                                                    :           bất ngờ gặp

Come back                                                      :           trở lại

Drop by/ in (on)                                              :           ghé thăm ai

Get on                                                             :           tiến bộ

Get over                                                          :           khắc phục, vượt qua

Get up                                                             :           thức dậy

Go after                                                           :           đuổi theo

Go off                                                             :           nổ, reo lên, hư hỏng

Go on                                                              :           tiếp tục

Go out                                                             :           ra ngoài (for: để làm gì)

Go over                                                           :           duyệt/xem lại

Grow up                                                          :           lớn lên

Look after                                                       :           chăm sóc

Look for                                                          :           tìm kiếm

Look into                                                        :           điều tra, nhìn thẳng vào

Look out                                                         :           cẩn thận

Run into                                                          :           tình cờ gặp

Take after                                                        :           giống/như

Turn round                                                      :           quay lại

Turn up                                                            :           đến, xuất hiện

 

2/ Type 2: Verb + Adv + Obj

-Loại này Verb và Adv có thể tách ra (Obj ở giữa), nhưng nếu Obj là Pro.(đại từ) thì Obj phải đứng trước Adv.

Ex: The noise woke up all the people.

The noise woke all the people up.

The noise woke them up.

 

Một số Verb điển hình cho loại này:

Bring up                                                          :           đề cập, nêu ra, nuôi con

Call back                                                         :           gọi lại

Call off                                                            :           hủy bỏ

Call on/ upon                                                   :           mời, yêu cầu

Call up                                                             :           gọi (đ.thoại) ai

Cheer up                                                          :           làm (ai) vui

Clean up                                                          :           dọn/ làm cho sạch

Cross out                                                         :           gạch bỏ

Figure out                                                        :           suy nghĩ để tìm ra

Fill in/ out                                                        :           điền

Fill up                                                              :           đổ đầy

Find out                                                          :           khám phá (thông tin)

Give back                                                        :           trả lại

Give up                                                           :           từ bỏ

Hand in                                                           :           nộp (hồ sơ)

Hang up                                                          :           kết thúc (cuộc gọi)

Hold up                                                           :           hoãn lại

Keep out                                                         :           tránh xa

Let sb down                                                    :           làm ai thất vọng

Look up                                                           :           tra cứu

Make up                                                          :           bịa ra

Pay back                                                          :           trả lại ai (tiền)

Pick up                                                            :           đón/rước (ai= xe)

Point out                                                         :           gây chú ý, chỉ rõ ra

Put away                                                         :           cất, vất bỏ

Put on                                                              :           mặc, mang, đeo, đội

Put out                                                            :           dập tắt

Take off                                                          :           cởi (đồ), cất cánh

 

3/ Type 3: Verb + Pre + Obj

-Loại này giới từ không thể tách rời khỏi Verb. Túc từ luôn đứng sau Pre.

Ex: He takes after his father.

He takes after him.

Một số Verb điển hình cho loại này:

Fill in                                                               :           điền vào

Get over                                                          :           khắc phục, vượt qua

Go after                                                           :           đuổi theo

Go off                                                             :           nổ, reo lên (đồng hồ)

Listen to                                                          :           lắng nghe

Look after                                                       :           chăm sóc

Look for                                                          :           tìm/kiếm

Run into                                                          :           tình cờ gặp

Wait for                                                           :           chờ/đợi

 

4/ Type 4: Verb + Adv + Pre. + O

-Loại này không thể tách Adv và Pre ra khỏi V và cũng không hoán đổi vị trí. Âm nhấn ở Adv.

Ex: I can’t put up with his act any more.

 

Một số V điển hình:

Catch up with                                                 :           bắt kịp

Cut down on                                                   :           cắt giảm

Get on/ along with                                          :           hào đồng với

Keep up with                                                  :           theo kịp

Look forward to                                             :           mong chờ, trông mong

Put up with                                                     :           chịu đựng

 

* Một số V ghép theo cấu trúc: V + Preposition

account for = explain                                      :           cắt nghĩa, giải thích

belong to                                                         :           thuộc về

blow, blew, blow up                                       :           làm nổ (để phá hủy)

break, broke, broken down                             :           suy sụp (tinh thần)

burst³ into (tears)                                             :           bùng/ òa lên ( khóc)

catch, caught² on to                                        :           hiểu cái gì ( understand st)

collide with                                                     :           đâm/ đụng vào

complain to sb about                                       :           phàn nàn với ai về điều gì

concentrate on                                                 :           tập trung vào

consist of                                                         :           bao gồm, gồm/có

depend on                                                       :           tùy/ lệ thuộc vào

do without                                                      :           manage without sb

drop off                                                           :           ngủ thiếp đi

get, got² on                                                      :           lên/ xuống ( xe, tàu..)

get, got² through                                             :           thi đậu( pass the exam)

get, got² up                                                      :           thức dậy

go away                                                           :           đi chỗ khác

go down                                                          :           decrease: giảm xuống

go up                                                               :           rise: tăng lên

go, went, gone ahead                                      :           tiếp tục việc đang làm ( go on)

laugh/ smile at                                                 :           cười nhạo

listen to                                                           :           lắng nghe

look after                                                         :           chăm sóc

look down                                                       :           coi thường

look for                                                           :           tìm kiếm

make up for                                                     :           bồi thường

make, made² out                                             :           tìm hiểu

name after                                                       :           đặt tên theo tên ai

pass away                                                        :           die: chết

pick up                                                            :           nhặt, đón ai

put³ off                                                            :           postpone : hoãn lại

speak, spoke, spoken to                                  :           nói với

take in, took, taken                                         :           đánh lừa

take up                                                            :           bắt đầu một việc/ sở thích

throw, threw, thrown away                            :           get rid of : từ/vứt bỏ

turn on/ off                                                      :           mở/ tắt (điện)

wait for                                                           :           chờ/đợi

wash up                                                           :           rửa chén bát

wear, wore, worn sb out                                 :           làm ai mêt nhoài

work out                                                          :           suy nghĩ và tìm ra giải đáp

wrie, wrote, written for                                   :           viết giùm ai

write, wrote, written to                                   :           viết cho ai

 

* Một số V ghép theo cấu trúc: V + Obj + Pre.

accuse s.o. of                                                   :           cáo buộc/ đổ lỗi ai về sth

aim/ point sth at s.o                                         :           nhắm/ chỉ cái gì vào ai

ask s.o. for                                                       :           hỏi ai về việc gì

congratulate s.o. on                                         :           chúc mừng ai về

cut³/ divide / split³ sth into                              :           cắt/ chia/ chẻ cái gì thành

invite s.o. to                                                    :           mời ai đến/ dự

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *