UNIT 18: CỤM ĐỘNG TỪ-PHRASAL VERBS PART 02

PHRASAL VERBS

Xem thêm các bài viết khác:

-Cụm Động từ (Phrasal Verb) là một nhóm bao gồm một động từ chính kết hợp với một hoặc hơn một giới từ tạo thành một nghĩa nhất định.

Ex:

to turn something off = to stop something working, to switch something off
: ngừng một cái vật gì đang hoạt động, tắt một cái gì đó

to work on something = to concentrate on a task, to do a task
: tập trung vào một việc, làm một việc

to cut something off = to stop the supply of something, to disconnect something
: ngừng cung cấp một cái gì đó, cắt ngừng một cái gì

to get on with something = to do something without delay
: bắt đầu làm một việc gì đó ngay lập tức

to carry on = to continue
: tiếp tục

to put someone off = to distract someone
: làm một người nào đó mất tập trung

to put up with something = to tolerate something
: bỏ qua một việc gì đó

-Cụm Động từ trong tiếng Anh về cơ bản có thể được chia thành 5 nhóm sau:

NHÓM I :
-Gồm : những động từ đi với một Direct object (tân ngữ trực tiếp) – (đây là những ngoại động từ)
Ex: I turned off the water
Tôi khóa vòi nước

cut off the water
Tôi ngừng việc cung cấp nước

He picked up Spanish easily
Anh ta học tiếng Tây Ban Nha rất nhanh.

Notes: Ta có thể tách rời động từ và giới từ bằng một Direct object.

Ex:I turned the water off
cut the water off
He picked Spanish up easily
-Trong trường hợp ta sử dụng một Object pronoun (Đại từ tân ngữ) như : me, you, him, her, it, us, them thì ta phải đặt chúng ngay sau động từ chính (giữa động từ chính và giới từ).

Ex:
I turned it off.
I cut them off.
He picked him up.

NHÓM II :

Gồm : những cụm động từ đi với một Direct object (tân ngữ trực tiếp) nhưng ta không thể tách rời động từ và giới từ của cụm động từ.  (đây cũng là những ngoại động từ)

Ex:
I’m working on a new project.
I’m working on it.  NOT: I’m working it on.
Tôi đang làm một đề án mới.

Keep off the grass!
Keep off it!  NOT: Keep it off!
Không giẫm lên cỏ!

NHÓM III:
-Gồm: những cụm động từ không đòi hỏi Direct object (tân ngữ trực tiếp) – (đây là những nội động từ) và ta không bao giờ tách rời động từ và giới từ khi sử dụng cụm động từ:
Ex:
Tim didn’t stop. He carried on.
Tim đã không ngừng. Anh ta vẫn tiếp tục

The water finally ran out.
Cuối cùng nước đã hết

NHÓM IV:

-Gồm: những cụm động từ này gồm “Động từ chính + giới từ + giới từ”. Loại cụm động từ này đòi hỏi một Direct object (tân ngữ trực tiếp) và ta không bao giờ tách rời những từ trong cụm động từ này.

Ex:
put up with it for too long
Tôi đã chịu đựng nó lâu lắm rồi

She is looking forward to the weekend
Cô ta đang mong chờ đến cuối tuần

NHÓM V:

-Gồm: những cụm động từ vừa có thể dùng như  nhóm III vừa như nhóm IV , có nghĩa là ta có thể thêm một giới từ mới vào sau cụm động từ để sử dụng với tân ngữ trực tiếp.

Ex:

-To carry on/ to carry on with something
Even though he was tired, he carried on
Even though he was tired, he carried on with his work
Mặc dù anh ta rất mệt, anh ta vẫn tiếp tục làm việc

-To check out/to check out of somewhere
She checked out at 10 o’clock
She checked out of the hotel at 10 o’clock
Cô ta trả phòng tại khách sạn vào lúc 10 giờ

Note: Trong trường hợp có một động từ theo sau một cụm động từ, ta sử dụng hình thức gerund form (-ing) cho động từ đó.
Ex:

He carried on working.
Anh ta vẫn tiếp tục làm việc
I’m looking forward to meeting you.
Tôi mong đợi được gặp ông.

 

USEFUL PHRASAL VERBS

A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến

ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out: cho ai vào/ ra

advance in: tiến bộ , tấn tới
advance on: trình bày
advance to: tiến đến

agree on sth: đồng ý với điều gì
agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho

answer to: hợp với
answer for: chịu trách nhiệm về

attend on (upon): hầu hạ, chăm sóc, trông nom
attend to: chú ý

B
back up: ủng hộ, nâng đỡ

bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới

become of: xảy ra cho

begin with: bắt đầu bằng
begin at: khởi sự từ

believe in: tin cẩn, tin có

belong to: thuộc về

bet on: đánh cuộc vào

be over: qua rồi
be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
bear up: xác nhận
bear out: chịu đựng

blow out: thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua

break away: chạy trốn
break down: hỏng hóc, suy nhược
break in (to+O): đột nhập, cắt ngang
break up: chia tay, giải tán
break off: tan vỡ một mối quan hệ

bring about: mang đến, mang lại
bring down: hạ xuống
bring out: xuất bản
bring up: nuôi dưỡng
bring off: thành công, ẵm giải

burn away: tắt dần
burn out: cháy trụi

C
Call in/on at one’s house: ghé thăm nhà ai
Call at: ghé thăm
Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
Call off: huỷ bỏ
Call for: yêu cầu, mời gọi

Care about: quan tâm, để ý tới
Care for: muốn, thích, quan tâm chăm sóc
Care for: thích, săn sóc

Carry away: mang đi, phân phát
Carry on: tiếp tục
Carry out: tiến hành, thực hiện
Carry off: ẵm giải

Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
Catch up with: bắt kịp

Chew over: nghĩ kĩ

Check in/out: làm thủ tục ra/vào
Check up: kiểm tra sức khoẻ

Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
Clean up: dọn gọn gàng, làm sáng tỏ
Clear away: lấy đi, mang đi

Close down: phá sản, đóng cửa nhà máy
Close in: tiến tới
Close up: xích lại gần nhau
Close with: tới gần
Close about: vây lấy

Come over/round: đến thăm
Come round: hồi tỉnh
Come down: sụp đổ, giảm
Come down to: là do
Come up: đề cập đến, nhô lên, nhú lên
Come up with: nảy ra, loé lên
Come up against: đương đầu, đối mặt
Come out: xuất bản
Come out with: tung ra sản phẩm
Come about: xảy ra
Come across: tình cờ gặp
Come apart: vỡ vụn
Come along/ on with: hòa hợp, tiến triển
Come into: thừa kế
Come off: thành công, rớt ra, bong ra

Count on sb for sth: trông cậy vào ai

Come to: lên tới

Consign to: giao phó cho

Cross out: gạch đi, xoá đi

Cry for: khóc đòi , vòi
Cry for the moon: đòi cái ko thể
Cry with joy: khóc vì vui

Cut sth into: cắt vật gì thành
Cut into: nói vào, xen vào
Cut back on/cut down on: cắt giảm (chi tiêu)
Cut in: cắt ngang
Cut sth out off sth: cắt cái gì rời khỏi cái gì
Cut off: cô lập, cách li ngừng phục vụ
Cut up: chia nhỏ

D
delight in: thích thú về
depart from: bỏ, sửa đổi
do with: chịu đựng
do for a thing: kiếm ra một vật

Die away/die down: giảm đi, dịu đi (về cường độ)
Die out/die off: tuyệt chủng
Die for: thèm gì đến chết
Die of: chết vì bệnh gì

Do away with: bãi bỏ, bãi miễn
Do up: trang trí
Do with : làm được gì nhờ có
Do without: làm được gì mà không cần

Draw back: rút lui

Drive at: ngụ ý, ám chỉ

Drop in at one’s house: ghé thăm nhà ai
Drop off: buồn ngủ
Drop out of school: bỏ học

E
Eat up: ăn hết
Eat out: ăn ngoài

End up: kết thúc

F
Face up to: đương đầu, đối mặt
Fall back on: trông cậy, dựa vào
Fall in with: mê cái gì
Fall in love with sb: yêu ai đó say đắm
Fall behind: chậm hơn so với dự định, rớt lại phía sau
Fall through: hoãn lại
Fall off: giảm dần
Fall down: thất bại

Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì
Fill in: điền vào
Fill up with: đổ đầy
Fill out: điền hết, điền sạch
Fill in for: đại diện, thay thế
Find out: tìm ra

G
Get through to sb: liên lạc với ai
Get through: hoàn tất, vượt qua
Get into: đi vào , lên (xe)
Get in: đến , trúng cử
Get off: cởi bỏ, xuống xe, khởi hành
Get out of: tránh xa
Get down: đi xuống, ghi lại
Get sb down: làm ai thất vọng
Get down to doing: bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì
Get to doing: bắt tay vào làm việc gì
Get round…(to doing): xoay xở, hoàn tất
Get along/on with: hòa hợp với
Get sth across: làm cho cái gì được hiểu
Get at: đạt đến
Get back: trở lại
Get up: ngủ dậy
Get ahead: vượt trước ai
Get away with: cuỗm theo cái gì
Get over: vượt qua
Get on one’s nerves: làm ai phát điên, chọc tức ai

Give away: cho đi, tống đi, tiết lộ bí mật
Give st back: trả lại
Give in: bỏ cuộc
Give way to: nhượng bộ, đầu hàng, nhường chỗ cho ai
Give up: từ bỏ
Give out: phân phát, cạn kịêt
Give off: toả ra, phát ra (mùi hương, hương vị)

Go out: đi ra ngoài , lỗi thời
Go out with: hẹn ḥò
Go through: kiểm tra, thực hiện công việc
Go through with: kiên trì bền bỉ
Go for : cố gắng giành đc
Go in for: tham gia vào
Go with: phù hợp
Go without: kiêng nhịn
Go off: nổi giận, nổ tung, thiu/hư (thức ăn)
Go off with: cuỗm theo
Go ahead: tiến lên
Go back on one’s word: không giữ lời
Go down with: mắc bệnh
Go over: kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
Go up: tăng, đi lên, vào đại học
Go into: lâm vào
Go away: cút đi, đi khỏi
Go round: đủ chia
Go on: tiếp tục

Grow out of: lớn vượt khỏi
Grow up: trưởng thành

H
Hand down to: truyền lại (cho thế hệ sau)
Hand in: giao nộp (bài, tội phạm )
Hand back: giao lại
Hand over: trao trả quyền lực
Hand out: phân phát

Hang round: lảng vảng
Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại )
Hang up (off): cúp máy
Hang out: treo ra ngoài

Hold on off: hoãn lại
Hold on: cầm máy
Hold back: kiềm chế
Hold up: cản trở / trấn lột

J
Jump at a chance/an opportunity: chộp lấy cơ hội
Jump at a conclusion: vội kết luận
Jump at an order: vội vàng nhận lời
Jump for joy: nhảy lên vì sung sướng
Jump into (out of): nhảy vào ( ra)

K
Keep away from = keep off: tránh xa
Keep out of: ngăn cản
Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì
Keep sb from: ngăn cản ai khỏi
Keep sb together: gắn bó
Keep up: giữ lại , duy trì
Keep up with: theo kip ai
Keep on = keep V-ing: cứ tiếp tục làm gì

Knock down: kéo đổ , sụp đổ, san bằng
Knock out: hạ gục ai

L
Lay down: ban hành , hạ vũ khí
Lay out: sắp xếp, lập dàn ý

Leave sb off: cho ai nghỉ việc
Leave out: bỏ sót

Let sb down: làm ai thất vọng
Let sb in/out: cho ai vào/ra, phóng thích ai
Let sb off: tha bổng cho ai

Lie down: nằm nghỉ

Live up to: sống xứng đáng với
Live on: sống dựa vào

Lock up: khóa chặt ai

Look after: chăm sóc
Look at: quan sát
Look back on: nhớ lại hồi tưởng
Look round: quay lại nhìn
Look for: tìm kiếm
Look forward to V-ing: mong đợi , mong chờ
Look in on: ghé thăm
Look up: tra cứu (từ điển, số điện thoại)
Look into: xem xét , nghiên cứu
Look on: đứng nhìn thờ ơ
Look out: coi chừng
Look out for: cảnh giác với
Look over: kiểm tra
Look up to: tôn trọng
Look down on: coi thường

M
Make up: trang điểm, bịa chuyện
Make out: phân biệt
Make up for: đền bù, hoà giải với ai
Make the way to: tìm đường đến

Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

Miss out: bỏ lỡ

Move away: bỏ đi, ra đi
Move out: chuyển đi
Move in: chuyển đến

O
Order sb about sth: sai ai làm gì

Owe sth to sb: có được gì nhờ ai

P
Pass away: qua đời
Pass by: đi ngang qua, trôi qua
Pass on to: truyền lại
Pass out: ngất

Pay sb back: trả nợ ai
Pay up the dept: trả hết nợ nần

Point out: chỉ ra

Pull back: rút lui
Pull down: kéo đổ , san bằng
Pull in to: vào( nhà ga )
Pull sth out: lấy cái ǵì ra
Pull over at: đỗ xe

Put sth aside: cất đi, để dành
Put sth away : cất đi
Put through to sb: liên lạc với ai
Put down: hạ xuống
Put down to: lí do của
Put on: mặc vào; tăng cân
Put up: dựng lên, tăng giá
Put up with: tha thứ, chịu đựng
Put up for: xin ai ngủ nhờ
Put out: dập tắt
Put sth/sb out: đưa ai/cái gì ra ngoài
Put off: trì hoãn

R
Run after: truy đuổi
Run away/ off from: chạy trốn
Run out (of): cạn kiệt
Run over: đè chết
Run back: quay trở lại
Run down: cắt giảm, ngừng phục vụ
Run into: tình cờ gặp, đâm xô, lâm vào

Ring after: gọi lại sau
Ring off: tắt máy (điện thoại)

S
Save up: để dành

See about = see to: quan tâm, để ý
See sb off: tạm biệt
See sb though: nhận ra bản chất của ai
See over = go over: Kiểm tra

Send for: yêu cầu, mời gọi
Send to:đưa ai vào (bệnh viện, nhà tù)
Send back: trả lại

Set out/off: khởi hành, bắt đầu
Set in: bắt đầu (dùng cho thời tiết)
Set up: dựng lên
Set sb back: ngăn cản ai

Settle down : an cư lập nghiệp

Show off: khoe khoang , khoác lác
Show up: đến tới

Shop round: mua bán loanh quanh

Shut down: sập tiệm, phá sản
Shut up: ngậm miệng lại

Sit round: ngồi nhàn rỗi
Sit up for: chờ ai cho tới tận khuya

Slown down: chậm lại

Stand by: ủng hộ ai
Stand out: nổi bật
Stand for: đại diện, viết tắt của, khoan dung
Stand in for: thế chỗ của ai

Stay away from: tránh xa
Stay behind: ở lại
Stay up: thức khuya
Stay on at: ở lại trường để học thêm

T
Take away from: lấy đi, làm nguôi đi
Take after: giống ai như đúc
Take sb/sth back to: đem trả laị
Take down: lấy xuống
Take in: lừa gạt ai, hiểu
Take on: tuyển thêm, lấy thêm người
Take off: cất cánh, cởi tháo bỏ cái gì
Take over: giành quyền kiểm soát
Take up: đảm nhận, chiếm giữ (không gian), bắt đầu làm gì (thành thú tiêu khiển)
Take to: yêu thích

Talk sb into st: thuyết phục ai
Talk sb out of: cản trở ai

Throw away: ném đi, vứt hẳn đi
Throw out: vứt đi, tống cổ ai

Tie down: ràng buộc
Tie in with: buộc chặt
Tie sb out: làm ai đó mệt lả

Tell off: mắng mỏ

Try on: thử (quần áo)
Try out: thử…(máy móc)

Turn away = turn down: từ chối
Turn into: chuyển thành
Turn out: hóa ra là
Turn on/off: mở, tắt
Turn up/down: vặn to, nhỏ (âm lượng)
Turn up: xuất hịên, đến tới
Turn in: đi ngủ

U
Use up: sử dụng hết, cạn kiệt

Urge sb into/out of: thuyết phục ai làm gì/không làm gì

W
Wait for: đợi
Wait up for: đợi ai đến tận khuya

Watch out/over: coi chừng
Watch out for sth/sb: coi chừng cái gì/ai đó

Wear off: mất tác dụng, biến mất, nhạt dần
Wear sb out: làm ai mệt lả người

Work off: loại bỏ
Work out: tìm ra cách giải quyết
Work up: làm khuấy động

Wipe out: huỷ diệt

Write down: viết vào

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *