UNIT 28: VĂN PHONG

VĂN PHONG – STYLE

Xem thêm các bài viết khác:

– STYLE: VĂN PHONG.  cách dùng nhiều lối viết khác nhau để diễn đạt cùng một ý nghĩa.

1/ Tính từ thay cho danh từ ( hoặc ngược lại)

Ex : She had a determination to overcome her difficulties.

=> She was determined to overcome her difficulties.

 

2/ Động từ thay cho danh từ ( hoặc ngược lại ): thường dùng nhất.

Ex : Can I have a look at your new dress?

=> Can I look at your new dress?

 

3/ Chủ động thay bị động ( hoặc ngược lại )

Nguyên tắc biến đổi : xem chuyên để CHỦ ĐỘNG – BỊ ĐỘNG

 

4/ Trạng từ thay tính từ ( hoặc ngược lại)

Ex : He is a careful driver .

=> He drives carefully .

 

Phương pháp biến đổi:  học thuộc các cụm biến đổi sau: nhớ để ý các cụm có giới từ.

Chú ý : V sau giới từ phải VING.
visit sb                         : pay a visit to sb

Ex : I visited him last week

=>I paid a visit to him last week
Ex : I  intend to take it
=> I have intention of taking it

Chú ý:
– Nếu câu bắt đầu là chữ : THERE thì không dùng các động từ như have ,take …. mà phải dùng BE (chia cho đúng thì)
Ex : They tended to say little
=> There was a tendency to say little
– Đối với câu phủ định thì thêm NO vào trước động từ hoặc ngựơc lại.
Ex : I don’t intend to take it
=> I have no intention of taking it
– Câu có dạng V a lot  =>  a lot of N
Ex : I think a lot about my future
=> I give a lot of thought about my future
– Câu có dạng V a little => a little of N
Ex : I think a little about my future
=> I give a little of thought about my future
– Câu có dạng V adv => Adj N

Ex : I welcomed him warmly

=> I gave him warm welcome

 

agree with sb                  : be in agreement with sb
attend to                         : pay an attention to

be determined to            : have a determination to                     : quyết tâm

be important                   : be of importance
be proud of                    : take pride in

be interested in               : have interested in                             : thích

call sb                             : give sb a call                                     : gọi điện

complain about               : have a complain about                     : phàn nàn

contact                           : have contact with                              : liên lạc

cry                                  : give a cry

decide to                        : make a decision to                           : quyết định

: make up one’s mind                         : quyết định

desire                              : have a desire for                              : ao ước

discuss st                        : have a discussion about st              : thảo luận

explain st                        : give an explanation for st                 : giải thích

intend to                         : have intension of                              : có ý định

: have no intension of                         : không có ý định

kiss sb                             : give sb a kiss                                  : hôn

know about                    : have knowlegde of                           : biết

land                                : make a landing                                 : hạ cánh

look at                            : have a look at
think about/of                : give thought to/about
know about                    : have knowledge of
help sb                            : give help to sb

love sb                            : fall in love with sb                            : yêu ai

photograph                     : have a photograph of                       : chụp ảnh

receive sth                      : be in receipt of sth                            : nhận
ring sb                            : give sb a ring                                     : goi điện

start                                : make a starting

succeed                          : make a success                               : thành công

talk to s.b                       : have a talk with                                 : nói chuyện với ai

talk about s.t/s.b             : have a talk about s.b/s.t                    : nói chuyện về ai , cái gì

tend to                            : have a tendency to                            : có khuynh hướng

try to                              : make an effort to

: make an attempt to                           : cố gắng

visit sb                            : pay a visit to sb

: pay sb a visit                                     : thăm ai

welcome sb                    : give sb a welcome                             : chào đón

wish                                : have/express a wish for                     : ao ước

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *