UNIT 32: CẤU TRÚC BIỂU ĐỒNG TÌNH – KHÔNG CÒN …NỮA

CẤU TRÚC BIỂU ĐỒNG TÌNH – KHÔNG CÒN …NỮA

Xem thêm các bài viết khác:

A/ TOO – SO – EITHER – NEITHER 

– Too – so :  cũng vậy, câu biểu đồng tình khẳng định.
Câu KĐ, S + V (V đặc biệt hay mượn trợ V), too  =  Câu KĐ, so + V (V đặc biệt hay mượn trợ V)+ S . 

Ex : am a gangster, so is he = I am a gangster , he is, too
(Em là giang hồ, anh ấy cũng zậy)
He likes Chii cat, so do I. =  He likes Chii cat, I do, too

(Anh ấy mê mèo Chii, em cũng vậy )

– Neither – either : cũng không , câu biểu đồng tình phủ định.
Câu neither V (như trên)+ S  = Câu S + Vnot (như trên) + either
Ex : I don’t like pig, neither does he  =  I don’t like dogs, he does not either

She wasn’t there last night, neither were they = She wasn’t there last night, they weren’t either.

 

B/ NO LONGER/ NO MORE (không còn …nữa)

– Chỉ hành động bây giờ không còn xảy ra nữa.

– Vị trí trong câu: “no longer/ no more” đứng trước động từ thường , sau động từ “be” .
Ex : I no more smoke.

Big Bear no longer sleeps.

Mary is no more lazy.
– Các biến thể:
no longer/ no more = not …any longer/ not … any more . (NOT là hình thức phủ định V) , any longer/ any more đặt cuối câu.

Ex : * I no more smoke.

= I don’t smoke any more.

* Big Bear no longer sleeps.
= Big Bear doesn’t sleep any longer.

* Mary is no more lazy.
= Mary isn’t lazy any more.

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *