UNIT 33: SPECIAL SUBJECT : PREPOSITION (GIỚI TỪ)

SPECIAL SUBJECT : PREPOSITION

Xem thêm các bài viết khác:

LESSON 01 : PREPOSITIONS

 1. Prepositions of time: Ba giới từ chỉ thời gian “AT / IN / ON” được dùng như sau:
 1. AT = VÀO / LÚC. Dùng trước giờ cụ thể, thời điểm trong ngày, cuối tuần, ngày lễ, mốc thời gian”

Ex: At 6.30a.m                                                at midnight

At dawn                                                    at noon

At dinner time                                           at sunset

At night                                                     at weekend

At Christmas                                             at Ramada

At the beginning                                       at the end

At last                                                       at the moment

At present                                                 at times

 

 1. IN = VÀO. Dùng trước “buổi, tháng, mùa, năm, thế kỷ, những sự kiện xảy ra vào đầu, cuối của một khoảng thời gian”.

Ex: in the morning                                          in July

In 2010                                                      in the spring

In the 21st century                                     in the 2010s

 

 1. ON = VÀO. Dùng trước “thứ trong tuần, ngày trong tháng, từ chỉ thứ trong tuần hoặc ngày trong tháng”.

Ex: On Sunday                                               on January 20th

On weekend                                              on schoolday

On New Year’s Day                                 on one’s birthday

On Teacher’s Day                                     on Independence Day

On Sunday morning                                  on a fine sunny day

 

NOTES: Ta cần ghi chú một số khác biệt:

 1. ON TIME & IN TIME
 • ON TIME = Đúng giờ, không trễ.

Ex: The 11.30 train left on time.

 

 • IN TIME = Kịp lúc (+ to inf / for noun).

Ex: I got to the station just in time to catch the train.

I came home in time for dinner.

 

 1. AT THE END & IN THE END
 • AT THE END (of sth) = Vào lúc cuối.

Ex: At the end of January

At the end of the play

At the end of the match

 

 • IN THE END = Finally (Kết quả sau cùng của một tình huống / sự việc): sau cùng

Ex: We had a lot of problems with our car. In the end we sold it.

 

 1. Prepositions of place / position: Ba giới từ chỉ nơi chốn “AT / IN / ON” được dùng như sau:
 1. AT = Ở / TẠI: Dùng trước “một điểm, một nơi, một sự kiện”

Ex: At home / work / school

At the party / the cinema

At the door / the seaside

At the football match

 

 1. IN = Ở / TRONG: Dùng trước từ “chỉ nơi chốn, vùng, dung lượng”

Ex: in the room / the house

In the country / the street

In the river / the sky

In height / weight

 

 1. ON = Ở / TRÊN: Dùng trước từ chỉ “bề mặt, vùng phẳng”

Ex: on the table / the floor

On the ceiling / the wall

On an / the island

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *