WRITING TASK 02 -FUNCTIONAL EXPRESSIONS – PART 01

THE ACADEMIC EXPRESSIONS OF GREAT HELP FOR

IELTS WRITING TASK 02-ACADEMIC ESSAY

CÁC CỤM DIỄN ĐẠT HỮU ÍCH CHO PHẦN THI VIẾT BÀI LUẬN

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

 

I/ THE INTRODUCTION                      PHẦN MỞ BÀI

1)      …is another serious problem we have to face now.

…là một vấn đề nghiêm trọng khác mà chúng ta phái đối mặt ngay bây giờ.

2)      As the saying goes, …

Tục ngữ có câu,…

3)      I would like to examine/ look into this issue in this essay.

Tôi muốn xem xét vấn đề này trong bài tiểu luận này.

4)      It goes without saying that…

Rõ ràng là…

5)      It is common nowadays for…to…

Điều phổ biến hiện nay đối với…để…

6)      It is general/ widely believed/ accepted that…

Được tin tưởng/chấp nhận chung/rộng rãi rằng…

7)      It is interesting/ worthwhile to investigate this issue from different aspects.

Thật thú vị/đáng giá khi nghiên cứu vấn đề này từ nhiều khía cạnh khác nhau.

8)      It is often said that…

Người ta thường nói rằng…

9)      It is quite clear/ apparent…

Nó khá rõ ràng…

10)  It is time we explored the myth about…

Đã đến lúc chúng ta khám phá câu chuyện hoang đường về…

11)  Many nations have been faced with the problem…

Nhiều quốc gia đã phải đối mặt với vấn đề này…

12)  Nothing is more dangerous than…

Không có gì nguy hiểm hơn …

13)  Now people are beginning to realise that…

Bây giờ mọi người đang bắt đầu nhận ra rằng…

14)  Now there is a growing awareness…

Hiện nay có một sự nhận thức ngày càng tăng…

15)  Nowadays there is a growing tendency…

Hiện nay có một xu hướng ngày càng tăng…

16)  Nowhere in history has the issue been more visible than…

Không ở đâu trong lịch sử mà vấn đề được nhìn thấy rõ ràng hơn…

17)  One of the controversial questions is…

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là…

18)  One of the heated issues is…

Một trong những vấn đề nóng là…

19)  Recently the phenomenon has aroused wide/ much concern…

Gần đây, hiện tượng này đã gây nhiều lo ngại…

20)  Recently the problem/ issue has been brought into focus…

Gần đây, vấn đề đã được chú trọng…

21)  There has been no shortage of heated discussion on the issue.

Không thiếu các thảo luận sôi nổi về vấn đề này.

22)  There is a public debate that…

Đó là một cuộc tranh luận chung rằng…

23)  There is an ever-increasing/ ever-growing number of…

Có một số lượng ngày càng tăng lên…

24)  This essay would like to examine/ look into some of the causes and give possible solutions.

Bài Tiểu luận này muốn nghiên cứu/xem xét một vài nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khả thi

25)  This issue has aroused a heated debate/ discussion recently.

Vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh luận/thảo luận nóng trong thời gian gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *