WRITING TASK 02 -FUNCTIONAL EXPRESSIONS -PART 02

THE ACADEMIC EXPRESSIONS OF GREAT HELP FOR

IELTS WRITING TASK 02-ACADEMIC ESSAY

 

CÁC CỤM DIỄN ĐẠT HỮU ÍCH CHO PHẦN THI VIẾT BÀI LUẬN

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

II/ THE DEVELOPMENT (BODY)      : PHẦN THÂN BÀI

1/ The first topic sentences (the first supporting paragraph)

      Những câu chủ đề cho đoạn thứ nhất (đoạn thân bài thứ nhất)

1)      Everyone knows that…

Mọi người đều biết rằng…

2)      I am of the opinion that…

Tôi có ý kiến rằng…

3)      It can be expressed as follows…

Nó có thể được diễn đạt như sau…

4)      It is true/ often the case that…

Nó đúng/thường là trường hợp mà…

5)      It is well-known that…

Điều phổ biến là…

6)      It should be borne in mind that…

Cần lưu ý rằng…

7)      No one can deny (the fact) that…

Không ai có thể phủ nhận (sự thật) rằng…

8)      One thing that is of great significance is that…

Một điều có ý nghĩa rất quan trọng là…

9)      The chief reason why… is that…

Lí dó chính khiến cho…là…

10)  There is no denying that…

Không thể phủ nhận rằng…

11)  There is no doubt that…

Không thể nghi ngờ rằng…

12)  We have reason to believe that…

Chúng ta có lí do để tin rằng…

13)  We may mention/ point out the indisputable/ undeniable fact that…

Chúng ta có thể đề cập/chỉ ra sự thật không thể tranh luận/không thể chối cãi rằng

2/ The second topic sentences (the second supporting paragraph)

      Những câu chủ đề cho đoạn thứ hai ( đoạn thân bài thứ hai)

Ø Argument for                                               : Lập luận ủng hộ

1)      … may be further supported by…

…có thể được ủng hộ/xác nhận hơn nữa bởi…

2)      Another equally important/ essential function/ consideration is …

Một chức năng/ sự đánh giá khác quan trọng không kém/thiết yếu là…

3)      Another special consideration in this case is that…

Một điểm đặc biệt khác trong trường hợp này là…

4)      Equally important/essential is…)

Quan trọng không kém/cần thiết là…)

5)      In addition to/ Apart from this, another aspect / function is…

Ngoài/Ngoài việc này, một khía cạnh/chức năng khác là…

6)      It can also be argued that…

Có thể được lập luận rằng…

7)      It is also well-known that…

Cũng phổ biến rằng…

8)      One thing which is equally important is that…

Một đều cũng quan trọng không kém là…

 

Ø Argument against                                        : Lập luận chống đối

1)      … should not be neglected.

…không nên bỏ qua

2)      However, that is only part of the explanation. Perhaps the most significant/ remarkable about… is…

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của sự biện hộ. Có lẽ cái quan trọng nhất/đáng chú ý nhất về…là…

3)      However, the opposite/ reverse is also the case.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng là một trường hợp.

4)      However/ on the other hand,…

Tuy nhiên/mặt khác…

5)      In spite of/ despite…,…

Mặc dù…

6)      There is some truth in this, but there is much to be said for…

Có vài điều đúng ở đây, nhưng có quá nhiều điều để nói cho…

7)      Others may find this to be true, but I do not. I believe that…

Những người khác có thể nhận thấy điều này thì đúng, nhưng tôi thì không. Tôi tin rằng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *